Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Quyết định số 1013/QĐ-LĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương Binh và xã hội về việc hỗ trợ cho trẻ em là con của sản phụ bị nhiễm Covid-19

  • Thực hiện: Ths.LS. Lê Hải Yến
  • 22/09/2021

Quyết định đươc Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và xã hội ký ngày 08 tháng 9 năm 2021. Theo đó,:

Đối tượng trẻ em  được hỗ trợ là con của sản phụ bị nhiễm COVID-19 được sinh ra trong khoảng thời gian từ ngày 27/4/2021 đến 31/12/2021, tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

-Định mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/trẻ em.

-Nguồn kinh phí:  từ nguồn vận động của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Quyết định giao cho do Sở Lao động - Thương binh vã Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổng hợp Danh sách trẻ em được hỗ trợQuỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện thủ tục hỗ trợ cho trẻ em .

Thông tin chi tiết  vui lòng  xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/quyet-dinh-1013-qd-ldtbxh-2021-ho-tro-tre-em-la-con-cua-san-phu-nhiem-covid19-487399.aspx?v=d

Giám đốc,Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (BTTEVN) đã ra Công văn  số 327/QBT-QLTCDA ngày 09 tháng 9 năm 2021, gửi các Sở Lao động Thương binh và xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đề nghị phối hợp tổ chức triển khai Quyết định số 1013/QĐ-LĐTBXH nói trên.

Sau đây là một số điểm chủ yếu của Công văn số 327/QBT-QLTCDA:

  1. Hỗ trợ trẻ em  là con của sản phụ bị nhiễm COVID-19 được sinh ra trong khoảng thời gian từ ngày 27/4/2021 đến 31/12/2021, theo định mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/trẻ em.
  2.  Hỗ trợ trẻ em mồ côi  theo định mức hỗ trợ: 2.000.000 đồng/trẻ em, thuộc các trường hợp sau đây:

-Cả cha và mẹ chết vì nhiễm Covid-19 trong khoảng thời gian từ ngày 27/4/2021 đến 31/12/2021.

-Cha hoặc mẹ chết vì nhiễm Covid-19 trong khoảng thời gian từ ngày 27/4/2021 đến 31/12/2021 gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

 Công văn đề nghị các Sở Lao động Thương binh và xã hội (LĐTBXH) các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lựa chọn đối tượng trẻ em được hỗ trợ, lên Danh sách (theo Mẫu kèm theo Công văn này) và chịu trách nhiệm trong việc xác định đúng thông tin, đúng đổi tượng; gửi Danh sách về Quỹ BTTEVN theo từng đợt (đợt cuối cùng chậm nhất là 05/01/2022).

Quỹ BTTEVN sẽ chuyển kinh phí để thực hiện hỗ trợ theo số tài khoản địa phương do các Sở LĐTBXH cung cấp chậm nhất là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Danh sách đề nghị hỗ trợ. Quỹ cũng yêu cầu các địa phương gửi chứng từ quyết toán, gồm Danh sách ký nhận (theo Mẫu kèm Công văn); các hình ảnh trao tặng(nếu có) về Quỹ để làm thủ tục thanh quyết toán(chậm nhất vào 15/1/2022);…