Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Thông tư số 04/2024/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương Binh & Xã hội quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê Ngành Lao động Thương Binh & xã hội

 • Thực hiện: Le Hoa
 • 19/05/2024

Thông tư số 04/2024/TT-BLĐTBXH được Bộ trưởng Bộ Lao động Thương Binh & Xã hội (LĐTBXH) ký ban hành ngày 06 tháng 05 năm 2024.

Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành LĐTBXH gồm tập hợp những chỉ tiêu thống kê phản ánh kết quả chủ yếu của hoạt động quản lý nhà nước ngành LĐTBXH nhằm phục vụ việc đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước và của ngành LĐTBXH trong từng thời kỳ; đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng thông tin của ngành LĐTBXH.

Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành LĐTBXH bao gồm: Danh mục Hệ thống chỉ tiêu thống kê và Nội dung chỉ tiêu thống kê quy định chi tiết tại Phụ lục I và Phụ lục II kèm theo Thông tư 04/2024/TT-BLĐTBXH. Theo đó, tổng số các chỉ tiêu thống kê của Ngành LĐTBXH là 67 chỉ tiêu, chia làm hai mảng:

 • Mảng thứ nhất là các chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, được giao cho Bộ LĐTBXH thu thập, tổng hợp theo quy định. Gồm hai chỉ tiêu là:

+  Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo (mã số ( MS) 203)

+ Tỷ lệ phân luồng học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông vào học giáo dục nghề nghiệp (MS:1506)

 • Mảng thứ hai là các chỉ tiêu do Bộ LĐTBXH ban hành, gồm 65 chỉ tiêu, chia theo 08 nhóm lĩnh vực quản lý nhà nước khác nhau thộc thẩm quyền của Ngành này. Cụ thể như sau:
 1. Nhóm chỉ tiêu thuộc lĩnh vực Lao động - Việc làm:

Tổng số 19 chỉ tiêu, gồm một số chỉ tiêu đáng chú ý như:

 • Số người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp được hỗ trợ học nghề
 • Số người lao động được hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ Quĩ Quốc gia về việc làm;
 • Số người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong năm theo hợp đồng;
 • Số người lao động bị tai nạn lao động ; Số vụ đình công và số người tham gia đình công; Số vụ tranh chấp lao động;..
 • Tiền lương bình quân tháng của lao động trong doanh nghiệp;
 • Số doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm được cấp phép;vv
 1. Nhóm chỉ tiêu về Giáo dục nghề nghiệp:

Tổng cộng 06 chỉ tiêu, gồm các chỉ tiêu như:

 • Số cơ sở giáo dục nghề nghiệp; số giáo viên, giảng viên;
 • Số học viên, học sinh, sinh viên thuộc hệ thống giáo dục nghề nghiệp;
 • Số lượt người được hỗ trợ học nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng;vv
 1. Nhóm chỉ tiêu về người có công

       Tổng cộng 04 chỉ tiêu, gồm các chỉ tiêu : Số lượt người được hưởng trợ cấp ưu đãi người có công; Số hộ người có công được hỗ trợ cải thiện nhà ở;vv

 1. Nhóm chỉ tiêu về Bảo trợ xã hội - Giảm nghèo:

   Tổng cộng 11 chỉ tiêu, gồm các chỉ tiêu  như:

 • Số người được hỗ trợ xã hội hàng tháng tại cộng đồng; Số người được hỗ trợ đột xuất;
 • Số người được nuôi dưỡng tập trung trong cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội;số cơ sở trợ giúp xã hội;
 • Số hộ nghèo, cận nghèo;thoát nghèo;
 • Kinh phí trợ giúp xã hội;vv
 1. Nhóm chỉ tiêu về Phòng chống tệ nạn xã hội:

Tổng  cộng 10 chỉ tiêu, như:

 • Số người bán dâm  bị xử phạt hành chính,được hỗ trợ giảm hại và hoà nhập cộng đồng;
 • Số người nghiện ma tuý được cai nghiện; được quản lý tại nơi cư trú được tạo việc làm và hỗ trợ cho vay vốn;
 • Số cơ sở cai nghiện ma túy; vv;
 1. Nhóm chỉ tiêu về chăm sóc và bảo về trẻ em:

Tổng cộng có 05 chỉ tiêu, gồm các chỉ tiêu như:

- Số trẻ em;

- Số trẻ em có hoàn cảnh  đặc biệt; tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp;

- Số cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em;vv.

     (7) Nhóm chỉ tiêu về bình đẳng giới:

 Có 02 chỉ tiêu là :Số người làm công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ phụ nữ và kinh phí thực hiện công tác này.

 1.  Nhóm chỉ tiêu về thanh tra và các  lĩnh vực khác:

Tổng số có 08 chỉ tiêu như:

 • Số cuộc thanh tra hành chính, chuyên ngành;
 • Số lượt tiếp công dân;  Số đơn/ vụ khiếu nại, tố cáo đã xử lý/ giải quyết;
 • Tổng số văn bản quy phạm pháp luật ban hành trong năm;vv

Trong Thông tư số 04/2024/TT-BLĐTBXH ,người khuyết tật và trẻ em khuyết tật thuộc đối tượng cần thu thập số liệu thống kê tại một số chỉ tiêu như:

 • Số người lao động được hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ Quĩ Quốc gia về việc làm;
 • Số lượt người được hỗ trợ học nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng;
 • Số người được hỗ trợ xã hội hàng tháng tại cộng đồng; Số người được nuôi dưỡng tập trung trong cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội;
 • Số trẻ em có hoàn cảnh  đặc biệt; tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp;vv

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 6 năm 2024, thay thế Thông tư số 01/2018/TT-BLĐTBXH ngày 27/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành LĐTBXH.