Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Thông tư số 11/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao Thông Vận tài về giá dịch vụ lập hồ sơ phương tiện đối với xe cơ giới được miễn kiểm định lần đầu

  • Thực hiện: Le Hoa
  • 21/05/2024

Thông tư nói trên được Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ký ban hành ngày 26 tháng 4 năm 2024, có tên đầy đủ là: Thông tư quy định về về giá dịch vụ lập hồ sơ phương tiện đối với xe cơ giới được miễn kiểm định lần đầu và dịch vụ in lại giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định đối với xe cơ giới.

Sau đây là một số nội dung đáng chú ý:

- Đối tượng áp dụng của Thông tư này gồm:

+ Tổ chức, cá nhân được đơn vị đăng kiểm thực hiện lập hồ sơ phương tiện đối với xe cơ giới miễn kiểm định lần đầu và in lại Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định đối với xe cơ giới.

+ Các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới đang lưu hành.

+  Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc lập hồ sơ phương tiện đối với xe cơ giới được miễn kiểm định lần đầu và dịch vụ in lại Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định đối với xe cơ giới.

- Một số thuật ngữ được Thông tư này giải thích như sau:

+Xe cơ giới được miễn kiểm định lần đầu bao gồm: xe ô tô; rơ moóc, sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô thuộc trường hợp miễn kiểm định lần đầu theo quy định tại Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 02/2023/TT-BGTVT ,Thôngtư số 08/2023/TT-BGTVT ngày 02/06/2023).

+ In lại Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định đối với xe cơ giới là việc đơn vị đăng kiểm in lại Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định cho chủ xe cơ giới hoặc người đưa xe đến kiểm định theo quy định tại Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT  (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 02/2023/TT-BGTVT, Thông tư số 08/2023/TT-BGTVT ).

-. Mức giá lập hồ sơ phương tiện đối với xe cơ giới được miễn kiểm định lần đầu là: 46.000 đồng/xe; mức giá dịch vụ in lại Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định đối với xe cơ giới là: 23.000 đồng/lần/xe.

Giá dịch vụ quy định tại khoản này đã bao gồm chi phí tổ chức thu Lệ phí cấp Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới nhưng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật.

 Đơn vị đăng kiểm sử dụng hóa đơn cung ứng dịch vụ theo quy định (tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP  của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ; Thông tư số 78/2021/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

- Đơn vị đăng kiểm có nghĩa vụ công khai thông tin và niêm yết giá dịch vụ theo quy định pháp luật về giá, thực hiện chính sách thuế, nộp thuế theo quy định pháp luật thuế, quản lý thuế hiện hành.

- Tổ chức, cá nhân được đơn vị đăng kiểm cung cấp dịch vụ lập hồ sơ phương tiện đối với xe cơ giới miễn kiểm định lần đầu và dịch vụ in lại Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định đối với xe cơ giới có trách nhiệm thanh toán giá dịch vụ cho đơn vị đăng kiểm theo mức giá quy định tại Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 6 năm 2024.