Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Kế hoạch 106/KH-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về thực hiện Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025.

  • Thực hiện: Mỹ Hạnh
  • 23/05/2021

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, ngăn chặn sự gia tăng của tình trạng này thông qua nâng cao trách nhiệm, hành động của các cấp chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp Nhân dân Thủ đô. Phát triển và tăng cường khả năng đáp ứng của các cơ sở cung cấp dịch vụ phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn Thành phố.

Các chỉ tiêu đến năm 2025:

- Tối thiểu 50% người bị bạo lực trên cơ sở giới tìm kiếm sự trợ giúp từ cơ quan cung cấp dịch vụ.

- 100% trường hợp có nhu cầu trợ giúp liên quan đến bạo lực trên cơ sở giới được trợ giúp bằng các hình thức khác nhau.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Kế hoạch đã đề ra 07 (bảy) nội dung thực hiện, bao gồm:

1. Truyền thông vận động, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức và cá nhân trong phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

2. Duy trì, nhân rộng và nâng cao hiệu quả các mô hình, cơ sở cung cấp dịch vụ phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

3. Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên, cộng tác viên phụ trách lĩnh vực liên quan đến phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

4. Tiếp nhận, kiểm tra, xác minh khi có thông tin về vụ việc bạo lực trên cơ sở giới xảy ra trong phạm vi cơ quan, tổ chức, địa phương và bảo vệ, can thiệp, trợ giúp kịp thời, hiệu quả nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới, đồng thời tư vấn, hỗ trợ và có hình thức xử lý người gây bạo lực theo quy định của pháp luật.

5. Huy động nguồn lực và sự hỗ trợ về kỹ thuật của các cơ quan trong nước và Quốc tế trong phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

6. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan, tổ chức trong công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới để kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Kế hoạch.

7. Tổng hợp, đánh giá, nhân điển hình và khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện Kế hoạch.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Ke-hoach-106-KH-UBND-2021-Chuong-trinh-phong-ngua-va-ung-pho-voi-bao-luc-tren-co-so-gioi-Ha-Noi-472926.aspx