Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Nghị quyết số 28/NQ-CP của Chính Phủ ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030

  • Thực hiện: Ths.LS. Lê Hải Yến
  • 19/03/2021

Nghị quyết này được Chính phủ ban hành ngày 03 tháng 3 năm 2021.  Nội dung Nghị quyết bao gồm  các phần: Mục tiêu tổng quát, các mục tiêu cụ thể, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu, phân công trách nhiệm các bộ ngành có liên quan,...

 Mục tiêu tổng quát của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 (sau đây gọi tắt là Chiến lược) là: Tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.

 Chiến lược nêu ra 06 Nhóm Mục tiêu cụ thể trong các lĩnh vực khác nhau, gồm: nhóm  lĩnh vực chính trị; kinh tế, lao động; đời sống gia đình và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới;lĩnh vực y tế;giáo dục, đào tạo và lĩnh vực thông tin, truyền thông.

Mỗi lĩnh vực bao gồm từ một đến 04 chỉ tiêu cụ thể. Gồm một số chỉ tiêu đáng chú ý như sau:

-Trong lĩnh vực chính trị (có một chỉ tiêu): Đến năm 2025 đạt 60% và đến năm 2030 đạt 75% các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ.

- Trong lĩnh vực kinh tế, lao động có các chỉ tiêu chủ yếu như:

+ Tăng tỷ lệ lao động nữ làm công hưởng lương lên đạt 50% vào năm 2025 và khoảng 60% vào năm 2030.

+ Tỷ lệ nữ giám đốc/chủ doanh nghiệp, hợp tác xã đạt ít nhất 27% vào năm 2025 và 30% vào năm 2030....

- Trong đời sống gia đình và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, có các chỉ tiêu như:

 + Giảm số giờ trung bình làm công việc nội trợ và chăm sóc trong gia đình không được trả công của phụ nữ còn 1,7 lần vào năm 2025 và 1,4 lần vào năm 2030 so với nam giới.

+ Đến năm 2025 đạt 80% và đến 2030 đạt 90% người bị bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện được tiếp cận ít nhất một trong các dịch vụ hỗ trợ cơ bản; đến năm 2025 đạt 50% và đến năm 2030 đạt 70% người gây bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện ở mức chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự được tư vấn, tham vấn.

+ Đến năm 2025 có 70% và năm 2030 có 100% cơ sở trợ giúp xã hội công lập triển khai các hoạt động trợ giúp, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới....

- Trong lĩnh vực y tế, gồm các chỉ tiêu chủ yếu:

+ Tỷ số giới tính khi sinh ở mức 111 bé trai/100 bé gái sinh ra sống vào năm 2025 và 109 bé trai/100 bé gái sinh ra sống vào năm 2030.

+ Tỷ lệ tử vong bà mẹ liên quan đến thai sản giảm còn 42/100.000 trẻ sinh sống vào năm 2025 và xuống dưới 42/100.000 vào năm 2030.

+  Tỷ lệ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có ít nhất một cơ sở y tế cung cấp thí điểm dịch vụ chăm sóc sức khỏe dành cho người đồng tính, song tính và chuyển giới đạt 40% vào năm 2025 và 70% vào năm 2030;...

- Trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, gồm một số chỉ tiêu:

+ Nội dung về giới, bình đẳng giới được đưa vào chương trình giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân và được giảng dạy chính thức ở các trường sư phạm từ năm 2025 trở đi.

+ Tỷ lệ nữ học viên, học sinh, sinh viên được tuyển mới thuộc hệ thống giáo dục nghề nghiệp đạt trên 30% vào năm 2025 và 40% vào năm 2030.

- Trong lĩnh vực thông tin, truyền thông, bao gồm các chỉ tiêu đáng chú ý:

+ Phấn đấu đạt 60% vào năm 2025 và 80% vào năm 2030 dân số được tiếp cận kiến thức cơ bản về bình đẳng giới.

+ Từ năm 2025 trở đi 100% xã, phường, thị trấn mỗi quý có ít nhất 04 tin, bài về bình đẳng giới trên hệ thống thông tin cơ sở.

+  Duy trì đạt 100% đài phát thanh và đài truyền hình ở Trung ương và địa phương có chuyên mục, chuyên đề nâng cao nhận thức về bình đẳng giới hàng tháng.

Nghị quyết cũng đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thành công các mục tiêu trên đây của Chiến lược, như:

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, trách nhiệm quản lý của chính quyền các cấp trong việc nâng cao nhận thức, triển khai thực hiện và hoàn thiện thể chế về bình đẳng giới. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định về bình đẳng giới.

- Thực hiện lồng ghép các nội dung bình đẳng giới trong xây dựng chính sách, pháp luật và các chương trình, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

- Xây dựng và triển khai các Chương trình nhằm thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới: Truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về bình đẳng giới; đưa nội dung về bình đẳng giới vào hệ thống bài giảng chính thức trong các cấp học; phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới;  tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách.

-. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về bình đẳng giới. Hàng năm, tổ chức triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12.

- Tăng cường năng lực bộ máy quản lý nhà nước về bình đẳng giới các cấp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành việc thực hiện pháp luật về bình đẳng giới; xây dựng Cơ sở dữ liệu thống kê về giới của quốc gia;...

  Nghị quyết  đưa ra yêu cầu nguồn kinh phí thực hiện Chiến lược từ nhiều nguồn khác nhau như nguồn ngân sách nhà nước ; tài trợ, viện trợ quốc tế và huy động từ xã hội, cộng đồng;vv

Về tổ chức thực hiện:

Nghị quyết 28/NQ-CP của Chính Phủ  giao  trách nhiệm cho Bộ Lao đông- Thương Binh xã hội

Tổ chức triển khai Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 trên phạm vi cả

nước;  Rà soát, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền các nội dung chính sách, pháp luật liên quan

đến công tác bình đẳng giới vv và đồng thời Nghị quyết  giao trách nhiệm cho một loạt các bộ,

cơ quan ngang bộ có liên quan như  Bộ Tư pháp; Bộ  Kế hoạch Đầu tư; Bộ Tài chính;  Bộ Y tế;

Bộ Giáo dục đào tạo; Bộ văn hóa thể thao du lịch,vv và  Ủy ban ND cấp tỉnh chủ trì tổ chức triển

khai Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trong phạm vi thẩm quyền quản lý nhà nước của

từng Bộ, từng địa phương.

Nghị quyết 28/NQ-CP có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành (03 tháng 3 năm 2021):

  Thông tin chi tiết vui lòng xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Nghi-quyet-28-NQ-CP-2021-Chien-luoc-quoc-gia-ve-binh-dang-gioi-giai-doan-2021-2030-466613.aspx