Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Quyết định số 208/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội

  • Thực hiện: Phương Anh
  • 20/03/2024

Quyết định số 208/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội

Ngày 29/02/2024, Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 208/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội. Theo đó, Quyết định công bố 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội bao gồm: (1) Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật và (2) Cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật. Cụ thể:

1. Thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

(1) Hồ sơ:

- Đối với trường hợp xác định khuyết tật:

+ Đơn đề nghị theo Mẫu số 01 ban hành kèm Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 08/2023/TT-BLĐTBXH).

+ Bản sao các giấy tờ liên quan đến khuyết tật (nếu có) như: bệnh án, giấy tờ khám, điều trị, phẫu thuật hoặc các giấy tờ liên quan khác.

+ Bản sao kết luận của Hội đồng Giám định y khoa về khả năng tự phục vụ, mức độ suy giảm khả năng lao động đối với trường hợp người khuyết tật đã có kết luận của Hội đồng Giám định y khoa trước ngày 01/6/2012.

- Đối với trường hợp xác định lại khuyết tật:

+ Đơn đề nghị theo Mẫu số 01 ban hành kèm Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 08/2023/TT-BLĐTBXH).

+ Bản sao các giấy tờ liên quan đến khuyết tật (nếu có) như: bệnh án, giấy tờ khám, điều trị, phẫu thuật, Giấy xác nhận khuyết tật cũ hoặc các giấy tờ liên quan khác.

(2) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 25 ngày làm việc.

(3) Lệ phí: Không.

2. Thủ tục cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

(1) Hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 08/2023/TT-BLĐTBXH).

(2) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.

(3) Lệ phí: Không.

Bên cạnh đó, Quyết định cũng nêu rõ các thủ tục có thể tiến hành bằng một trong ba hình thức gồm: trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua bưu chính công ích.

Quyết định số 208/QĐ-LĐTBXH có hiệu lực thi hành từ ngày 29/02/2024.