Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Nghị định số 98/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng

  • Thực hiện: Loan Nguyễn
  • 20/01/2024

Ngày 31/12/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 98/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành đối với 28 điều khoản của Luật Thi đua, khen thưởng. Nội dung Nghị định này bao gồm 10 chương, 117 điều và 02 Phụ lục kèm theo với một số nội dung đáng chú ý sau:

* Về khen thưởng đối với cá nhân trong một số trường hợp đặc biệt:

- Đối với cá nhân (ngư dân, đồng bào dân tộc thiểu số, nông dân, công nhân, người yếu thế, khuyết tật); cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung: Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phát hiện để khen thưởng theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng.

- Hồ sơ đề nghị khen thưởng gồm: Tờ trình kèm theo danh sách đề nghị khen thưởng; báo cáo tóm tắt thành tích do cơ quan, tổ chức, đơn vị đề nghị thực hiện.

- Nghi thức trao danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trong một số trường hợp đặc biệt như cá nhân là người cao tuổi sức khỏe yếu, người khuyết tật hoặc quyết định khen thưởng cho nhiều đối tượng, cơ quan chủ trì lễ trao tặng xin ý kiến của người có thẩm quyền trao tặng hoặc được ủy quyền trao tặng hoặc đại diện lãnh đạo cấp trên tham dự buổi lễ quyết định.

* Điều kiện xét tôn vinh và trao tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp và tổ chức kinh tế khác:

- Điều kiện tham dự của doanh nhân: Có phẩm chất đạo đức tốt, thực hiện nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức và nơi cư trú; Giữ chức vụ quản lý doanh nghiệp và tổ chức kinh tế khác ổn định và phát triển liên tục từ 05 đến 07 năm trở lên theo quy định; Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác do doanh nhân quản lý phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật; có doanh thu; Lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước, thu nhập người lao động ổn định và có tăng trưởng; Không bị khiếu nại, tố cáo, khởi kiện, đình công, ngừng việc tập thể…

- Điều kiện tham dự của doanh nghiệp và tổ chức kinh tế khác: Thực hiện đúng các điều kiện theo ngành, nghề đã đăng ký hoặc được cấp giấy phép đầu tư, các quy định của pháp luật về hoạt động sản xuất, kinh doanh; Hoạt động sản xuất, kinh doanh mang lại lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước ổn định và có tăng trưởng; Có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, khoa học công nghệ mới áp dụng vào sản xuất, kinh doanh có hiệu quả; Chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ về tài chính, thuế và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật; Đảm bảo cho người lao động có việc làm ổn định và thu nhập ngày càng nâng cao; thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động; Không bị khiếu nại, tố cáo, khởi kiện, đình công, ngừng việc tập thể…

* Mức tiền thưởng:

- Nguyên tắc tính tiền thưởng:

+ Tiền thưởng cho cá nhân, tập thể, hộ gia đình được khen thưởng được tính trên cơ sở mức lương cơ sở do Chính phủ quy định đang có hiệu lực vào thời điểm ban hành quyết định công nhận danh hiệu thi đua, quyết định hình thức khen thưởng (Từ ngày 01/07/2023, mức lương cơ sở được áp dụng là 1.800.000 đồng/tháng).

+ Tiền thưởng sau khi nhân với hệ số mức lương cơ sở được làm tròn số lên hàng chục nghìn đồng tiền Việt Nam.

+ Trong trường hợp thực hiện chính sách cải cách tiền lương, Chính phủ sẽ quy định quỹ thi đua khen thưởng và mức tiền thưởng đối với các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng tặng cho cá nhân, tập thể, hộ gia đình.

- Mức tiền thưởng cụ thể đối với các Danh hiệu thi đua, danh hiệu vinh dự nhà nước, Huân chương, Huy chương, Giải thưởng, Bằng khen, Giấy khen, Kỷ niệm chương các loại được quy định từ Điều 54 đến Điều 59 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP.

Nghị định số 98/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2024