Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Thông tư số 16/2023/TT-BCT hướng dẫn về hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt

  • Thực hiện: Phương Anh
  • 20/10/2023

Ngày 31/8/2023, Bộ Công thương ban hành Thông tư sô 16/2023/TT-BCT hướng dẫn một số nội dung của hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt và ban hành mẫu hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt với một số nội dung chính như sau:

(1) Đối tượng áp dụng:

(i) Đơn vị bán lẻ điện (sau đây viết tắt là Bên bán điện); (ii) Khách hàng sử dụng điện phục vụ mục đích sinh hoạt (sau đây viết tắt là Bên mua điện); (iii) Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

(2) Hình thức và ngôn ngữ trong hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt:

Hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt phải thực hiện theo mẫu được thể hiện bằng văn bản dưới dạng giấy (hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản) hoặc dữ liệu điện tử (đối với dữ liệu điện tử, Bên mua điện có thể tra cứu và tải về tại Cổng thông tin điện tử của Bên bán điện).

Ngôn ngữ sử dụng trong hợp đồng là tiếng Việt. Các bên có thể thỏa thuận sử dụng thêm tiếng dân tộc khác của Việt Nam hoặc tiếng nước ngoài. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa bản tiếng Việt với bản tiếng dân tộc khác của Việt Nam hoặc bản tiếng nước ngoài, bản có lợi hơn cho người tiêu dùng được ưu tiên áp dụng.

(3) Chủ thể ký hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt:

- Chủ thể ký hợp đồng của Bên mua điện là người đại diện của Bên mua điện và có hồ sơ đề nghị đăng ký mua điện phục vụ mục đích sinh hoạt theo quy định gửi Bên bán điện.

- Trường hợp Bên mua điện gồm nhiều hộ đáp ứng đủ điều kiện theo quy định sử dụng điện chung ký 01 hợp đồng thì chủ thể ký hợp đồng của Bên mua điện là đại diện số hộ dùng chung ký hợp đồng và có văn bản ủy quyền của các hộ dùng chung khác. Tại hợp đồng phải ghi rõ số hộ dùng chung (có danh sách kèm theo) và giá bán điện được áp dụng theo quy định về thực hiện giá bán điện do Bộ Công Thương ban hành.

- Trường hợp Bên mua điện là người thuê nhà để ở thì chủ thể ký hợp đồng của Bên mua điện được xác định theo quy định về thực hiện giá bán điện do Bộ Công Thương ban hành.

- Chủ thể ký hợp đồng của Bên bán điện là người đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền của Đơn vị bán lẻ điện có lưới điện phân phối đủ khả năng cung cấp điện đáp ứng nhu cầu của Bên mua điện.

(4) Thời hạn hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt:

Thời hạn của hợp đồng do hai bên thỏa thuận. Trường hợp hai bên không thỏa thuận cụ thể thời hạn của hợp đồng thì thời hạn của hợp đồng được tính từ ngày ký đến ngày chấm dứt hợp đồng theo quy định của pháp luật.

(5) Tổ chức thực hiện:

- Cục Điều tiết điện lực; Sở Công Thương có trách nhiệm hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt trong phạm vi quản lý.

- Bên bán điện có trách nhiệm: đăng ký, đăng ký lại hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt theo mẫu, điều kiện giao dịch chung với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; công bố công khai hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung và tuân thủ các quy định khác có liên quan tại Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thông tư số 16/2023/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 16/10/2023.