Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Quyết định số 118-QĐ/TW ban hành của Ban chấp hành trung ương Đảng về Quy chế tổ chức và hoạt động của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở trung ương

  • Thực hiện: Lê Hoa
  • 14/09/2023

Quyết định này được Ban Bí thư- Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành vào ngày 22 tháng 8 năm 2023, gồm những nội dung đáng chú ý như sau:

  1. Về chức năng, nhiệm vụ:

Theo Quyết định 118-QĐ/TW, hội là tổ chức tự nguyện, tự quản, có các chức năng, nhiệm vụ: vận động, tuyên truyền, đoàn kết, tập hợp quần chúng theo lĩnh vực, nghề nghiệp; đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, các tầng lớp Nhân dân; xây dựng và phát triển tổ chức, phát triển hội viên; là cầu nối giữa Đảng với các tầng lớp Nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  1. Về tổ chức của hội:

 Quyết định số 118-QĐ/TW quy định một loạt vấn đề về tổ chức hội như: Các cơ quan lãnh đạo của hội (Đại hội toàn quốc; Ban chấp hành, ban thường vụ;thường trực hội); cơ quan tham mưu giúp việc, tổ chức đảng ở hội;vv Trong đó, Đại hội toàn quốc là cơ quan lãnh đạo cao nhất của hội, được tổ chức theo nhiệm kỳ 5 năm một lần hoặc bất thường trong trường hợp cần thiết

  1. Về hoạt động:

Văn bản này quy định những hội được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ có quyền và trách nhiệm chủ yếu như sau:

- Về quyền của hội:   

+ Được cung cấp thông tin, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

+ Được tham gia ý kiến trong xây dựng cơ chế, chính sách liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và lĩnh vực hoạt động của hội.

+ Được giao thực hiện một số hoạt động chuyên môn, dịch vụ công phù hợp với lĩnh vực hoạt động của hội theo quy định.

+  Tham gia tư vấn, phản biện chính sách, chương trình, đề tài, dự án theo đề nghị của cơ quan nhà nước.Chủ trì hoặc tham gia đề tài, đề án liên quan đến lĩnh vực hoạt động của hội.

+  Được Nhà nước hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ được giao; vv.

-Trách nhiệm chủ yếu của hội:

- Phổ biến, tuyên truyền, vận động hội viên, các tầng lớp Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ trương, quyết định liên quan đến tổ chức, hoạt động của hội;..

- Tổ chức hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ của hội; quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản được giao, các loại quỹ theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và điều lệ hội; chấp hành hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán của các cơ quan chức năng.

- Phát triển, tập hợp, đoàn kết hội viên; đại diện, bảo vệ, phản ánh, kiến nghị, phối hợp giải quyết quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, các tầng lớp Nhân dân.

- Định kỳ 6 tháng, 1 năm và khi có yêu cầu gửi báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động đến các ban đảng được phân công theo dõi, chỉ đạo, Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (nếu hội là tổ chức thành viên), Bộ Nội vụ và bộ quản lý nhà nước đối với hội.

- Xin ý kiến ban đảng được phân công theo dõi, chỉ đạo hội về chương trình, kế hoạch hoạt động hằng năm và đại hội nhiệm kỳ;vv

iv) Danh sách các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ ở trung ương (tại Phụ I, ban hành kèm theo Quyết định số 118-QĐ/TW) gồm 30 tổ chức  như sau:

1. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

2. Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

3. Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam

4. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

5. Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

6. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

7. Hội Nhà báo Việt Nam

8. Hội Nhà văn Việt Nam

9. Hội Luật gia Việt Nam

10. Liên đoàn Luật sư Việt Nam

11. Hội Người cao tuổi Việt Nam

12. Hội Đông y Việt Nam

13. Hội Kiến trúc sư Việt Nam

14. Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam

15. Hội Mỹ thuật Việt Nam

16. Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam

17. Tổng hội Y học Việt Nam

18. Hội Nhạc sĩ Việt Nam

19. Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam

20. Hội Khoa học lịch sử Việt Nam

21. Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

22. Hội Người mù Việt Nam

23. Hội Điện ảnh Việt Nam

24. Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam

25. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

26. Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam

27. Hội Khuyến học Việt Nam

28. Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam

29. Hội Xuất bản Việt Nam

30. Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

 Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký (22/8/2023)  và thay thế các văn bản: Quy định số 284-QĐ/TW, ngày 05/02/2010 của Ban Bí thư;Kết luận số 32-KL/TW, ngày 30/3/2022 của Ban Bí thư về tiêu chuẩn, điều kiện đối với lãnh đạo hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.