Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Quyết định số 501/QĐ-LĐTBXH

  • Thực hiện: Hương Thảo
  • 22/05/2018

Quyết định số 501/QĐ-LĐTBXH ngày 02/5/2018 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 – 2021 trong năm 2018.

Đề án tập trung vào 02 nhóm đối tượng: Người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ đã được đưa vào cơ sở trợ giúp xã hội.

 Trong năm 2018, Kế hoạch thực hiện Đề án tập trung vào những hoạt động chính sau:

- Xây dựng, ban hành kế hoạch và văn bản hướng dẫn, phối hợp triển khai thực hiện Đề án;

- Tổ chức khảo sát, đánh giá nhu cầu thông tin về pháp luật của từng nhóm đối tượng;

- Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật quy định việc quản lý, dạy nghề, giúp đỡ các đối tượng theo thẩm quyền;

- Xây dựng mô hình điểm về phổ biến, giáo dục pháp luật cho từng nhóm đối tượng;

- Tổ chức rà soát, chỉnh lý Chương trình giảng dạy pháp luật cho từng nhóm đối tượng;

- Xây dựng, cấp phát tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng;

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho chủ thể thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

- Huy động sự tham gia của các đoàn thể, tổ chức trong phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng thông qua các hoạt động: chương trình phổ biến, tư vấn pháp luật; hỗ trợ việc làm; cung cấp tài liệu, trang thiết bị phục vụ phổ biến, giáo dục pháp luật.

Quyết định số 501/QĐ-LĐTBXH có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/5/2018.