Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Quyết định số 775/QĐ-TTg

  • Thực hiện: Tiến Đạt
  • 18/07/2018

Quyết định số 775/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 27/5/2018 về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016 – 2020.

Chương trình này có tổng số vốn đầu tư 4.401,696 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương và tập trung vào 02 nhiệm vụ chính như sau:

- Hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất cho các trường phổ thông dân tộc nội trú

- Hỗ trợ trang thiết bị, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng các hạng mục thiết yếu của các trường phổ thông dân tộc bán trú và trường, điểm trường tiểu học, trung học cơ sở công lập có học sinh bán trú tại vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn.

- Chương trình đặt mục tiêu đến năm 2020, hoàn thành 19 dự án đầu tư các trưởng phổ thông dân tộc nội trú đang xây dựng dở dang; Khởi công xây dựng mới 05 trường phổ thông dân tộc nội trú; Hỗ trợ mua sắm bổ sung trang thiết bị dạy học tối thiểu và bàn ghế học sinh cho 1.070 trường và điểm trường phổ thông dân tộc bán trú, Hỗ trợ mua sắm bổ sung trang thiết bị, đồ dùng cho 1.045 nhà ăn, nhà bếp, 1.045 khu nội trú học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú và các trường, điểm trường tiểu học, trung học cơ sở công lập có học sinh bán trú; Hỗ trợ sửa chữa, cải tạo theo hướng nâng cấp, mở rộng đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật trường học theo quy định hiện hành cho 760 nhà ăn, nhà bếp, 760 khu ở nội trú trường phổ thông dân tộc bán trú và các trường, điểm trường tiểu học, trung học cơ sở công lập.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.