Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Quyết định số 800/QĐ-TTg

  • Thực hiện: Tiến Đạt
  • 17/07/2018

Quyết định số 800/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 02/07/2018 điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020

Quyết định này đề ra mục tiêu đến năm 2020:

- Tỷ lệ biết chữ của nữ trong độ tuổi từ 15 - 60 đạt ngang bằng với nam (98%), trong đó tỷ lệ ở 14 tỉnh có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn đạt 94%, tỷ lệ người dân tộc thiểu số biết chữ đạt 90%”.

- Phấn đấu hàng tháng có ít nhất 02 chuyên mục tuyên truyền về bình đẳng giới trên hệ thống thông tin cơ sở tại các xã, phường, thị trấn vào năm 2020

- Ít nhất 50% số nạn nhân của bạo lực gia đình được phát hiện được tư vấn tâm lý, pháp lý, được hỗ trợ và chăm sóc sức khỏe tại các cơ sở trợ giúp nạn nhân của bạo lực gia đình;

- Ít nhất 75% số người gây bạo lực gia đình chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự được tư vấn tại các cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình.

- Tăng tỷ lệ biết chữ của nữ trong độ tuổi từ 15 - 60 đạt ngang bằng với nam (98%), trong đó tỷ lệ ở 14 tỉnh có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn đạt 94%, tỷ lệ người dân tộc thiểu số biết chữ đạt 90%.

- Hàng tháng có ít nhất 02 chuyên mục tuyên truyền về bình đẳng giới trên hệ thống thông tin cơ sở tại cơ sở tại các xã, phường, thị trấn.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký 02/07/2018.

Vui lòng theo dõi chi tiết tại link:

https://luatvietnam.vn/chinh-sach/quyet-dinh-800-qd-ttg-2018-dieu-chinh-noi-dung-chien-luoc-quoc-gia-ve-binh-dang-gioi-164749-d1.html