Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Quyết định số 772/QĐ-TTg

  • Thực hiện: Tiến Đạt
  • 16/07/2018

Quyết định số 772/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 26/06/2018 về tổ chức tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2018.

Tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 vào thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019.

Nội dung điều tra, bao gồm: 1. Thông tin chung về dân số; 2. Tình trạng di cư; 3. Trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật; 4. Tình trạng khuyết tật; 5. Tình trạng hôn nhân; 6. Mức độ sinh, chết và phát triển dân số; 7. Tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em; 8. Tình hình lao động - việc làm; 9. Thực trạng về nhà ở; 10. Điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư.

Thời gian thu thập thông tin của cuộc Tổng điều tra là 25 ngày, bắt đầu từ ngày 01/04/2019. Kết quả sơ bộ được công bố vào tháng 7 năm 2019, kết quả điều tra mẫu được công bố vào quý IV năm 2019, kết quả điều tra toàn bộ được công bố vào quý II năm 2020. Các báo cáo phân tích chuyên đề công bố vào quý IV năm 2020.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.