Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Nghị quyết số 69/2022/QH15 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023

  • Thực hiện: Loan Nguyễn
  • 21/12/2022

Ngày 11/11/2022, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 69/2022/QH15 với các nội dung quan trong như: (1) Thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; (2) Bổ sung, điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; (3) Thực hiện chính sách tiền lương; (4) Giao Chính phủ chỉ đạo, điều hành một số nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực ngân sách nhà nước; (5) Giám sát và kiểm toán việc thực hiện dự toán ngân sách nhà nước.

Trong đó, điểm nổi bật của Nghị quyết này là việc thực hiện chính sách tiền lương như sau:

- Về mức lương cơ sở:

+ Tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức từ lên mức 1,8 triệu đồng/tháng (hiện nay mức lương cơ sở đang áp dụng là 1,49 triệu đồng/tháng).

+ Thời điểm tăng lương cơ sở: Từ ngày 01/07/2023.

- Về lương hưu và các khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp người có công và các chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở, từ ngày 01/07/2023 thực hiện:

+ Tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp;

+ Tăng mức chuẩn trợ cấp người có công bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị;

+ Tăng 20,8% chi các chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở.

- Về phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở:

Từ ngày 01/01/2023, điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở theo Kết luận số 25-KL/TW ngày 30/12/2021 của Bộ Chính trị.

- Đối với các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước đang thực hiện các cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù ở trung ương được cấp có thẩm quyền quy định:

+ Tiếp tục thực hiện cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù cho tới khi thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/05/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII;

+ Mức tiền lương và thu nhập tăng thêm hằng tháng tính theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng kể từ ngày 01/07/2023 theo cơ chế đặc thù bảo đảm không vượt quá mức tiền lương và thu nhập tăng thêm bình quân năm 2022 (không bao gồm phần tiền lương và thu nhập tăng thêm do điều chỉnh hệ số tiền lương theo ngạch, bậc khi nâng bậc, nâng ngạch).

Nghị quyết cũng nêu rõ: Chưa thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW trong năm 2023. Các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo nguồn cải cách chính sách tiền lương theo quy định. Trong giai đoạn 2023 - 2025, cho phép tiếp tục loại trừ một số khoản thu khi tính tăng thu ngân sách địa phương so với dự toán để dành nguồn cải cách tiền lương như quy định tại Nghị quyết số 34/2021/QH15.

Nghị quyết số 69/2022/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 26/12/2022.

Vui lòng theo dõi chi tiết tại link: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-quyet-69-2022-QH15-du-toan-ngan-sach-nha-nuoc-2023-541860.aspx