Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Nghị quyết 11/2018/NQ-HĐND

  • Thực hiện: Tiến Đạt
  • 16/08/2018

Nghị quyết 11/2018/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có nhu cầu tuyển dụng lao động qua đào tạo các cấp trình độ cao đẳng, trung cấp vào làm việc tại đơn vị sẽ được ngân sách tỉnh hỗ trợ một phần kinh phí. Cụ thể như sau:

* Hỗ trợ đào tạo nghề:

Điều kiện của doanh nghiệp:

- Có nhu cầu đặt hàng đào tạo nghề đối với các cấp trình độ cao đẳng, trung cấp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh để đào tạo người lao động có hộ khẩu thường trú tại Quảng Ngãi vào làm việc tại doanh nghiệp;

- Có văn bản cam kết sử dụng lao động qua đào tạo vào làm việc liên tục tại doanh nghiệp thông qua hợp đồng lao động từ 12 tháng trở lên;

- Doanh nghiệp lựa chọn và tham gia phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh trong đào tạo nghề.

Mức hỗ trợ (Đơn vị tính: đồng/năm học/học sinh, sinh viên).

- Đối với trình độ đào tạo trung cấp: Mức hỗ trợ năm học 2018-2019 là 5.600.000 đồng, mức hỗ trợ giảm dần theo các năm và ngừng hỗ trợ tại năm học 2022-2023.

- Đối với trình độ đào tạo cao đẳng: Mức hỗ trợ năm học 2018-2019 là 7.300.000 đồng, mức hỗ trợ giảm dần theo các năm, đến năm học 2022-2023 là 5.800.000 đồng.

Kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề chỉ thanh toán cho số lượng học sinh, sinh viên tham gia đào tạo hoàn thành khóa học và được tuyển dụng theo cam kết của doanh nghiệp.

* Hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động khi tuyển dụng lao động qua đào tạo nghề.

Điều kiện của doanh nghiệp:

- Tuyển dụng lao động qua đào tạo nghề có trình độ cao đẳng, trung cấp, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Ngãi, bố trí việc làm phù hợp với trình độ đào tạo, tổ chức hoàn thiện kỹ năng nghề cho người lao động; ký kết hợp đồng lao động ít nhất là 36 tháng;

- Chấp hành và thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động đúng quy định hiện hành.

Mức hỗ trợ: 3.000.000 đồng/01 lao động.

Các doanh nghiệp chỉ được hỗ trợ mỗi lao động/một lần; doanh nghiệp đã được hưởng chính sách hỗ trợ đối với số lao động đặt hàng đào tạo nghề thì không được tính hỗ trợ theo trường hợp này.

Thời gian hỗ trợ  từ ngày 01/8/2018 đến ngày 31/12/2020.