Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND

  • Thực hiện: Tiến Đạt
  • 15/08/2018

Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND về hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Đối tượng và mức hỗ trợ được quy định cụ thể như sau:

- Người thuộc hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác (không bị thiếu hụt bảo hiểm y tế) được hỗ trợ thêm 30% mức đóng bảo hiểm y tế (ngoài 70% mức ngân sách nhà nước đã hỗ trợ).

- Người thuộc hộ cận nghèo theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ (quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế) được hỗ trợ thêm 30% mức đóng bảo hiểm y tế (ngoài 70% mức ngân sách nhà nước đã hỗ trợ).

- Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 105/2014/NĐ-CP được hỗ trợ thêm 20% mức đóng bảo hiểm y tế (ngoài 30% mức ngân sách nhà nước đã hỗ trợ).

Người được hỗ trợ thuộc nhiều loại hình đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế chỉ được hưởng một mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cao nhất.

Thời gian thực hiện:

- Đối tượng thuộc hộ cận nghèo như trên được hỗ trợ từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.

- Các đối tượng còn lại thực hiện từ ngày 01 tháng 8 năm 2018 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.