Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Nghị quyết 08/2018/NQ-HĐND

  • Thực hiện: Tiến Đạt
  • 14/08/2018

Nghị quyết 08/2018/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ một số đối tượng người có công trên địa bàn tỉnh Bình Dương:

Theo đó, những đối tượng người có công đang đưởng hưởng trợ cấp háng tháng tại Bình Dương sẽ được hỗ trợ thêm so với mức quy định hiện hành của Chính phủ:

Cụ thể như sau:

- Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp, phụ cấp hàng tháng được hỗ trợ thêm hàng tháng bằng 0,15 lần (15%) mức trợ cấp, phụ cấp hiện hưởng.

- Thân nhân của người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp được hỗ trợ thêm hàng tháng bằng 0,15 lần (15%) mức trợ cấp, phụ cấp hiện hưởng.

- Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế; người hoạt động kháng chiến đang hưởng lương hưu trước năm 1990 được hỗ trợ thêm hàng tháng bằng 0,3 lần (30%) mức chuẩn hiện hành.

Người có công được hỗ trợ theo Nghị quyết này yêu cầu phải có hồ sơ đang được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương quản lý từ 3 năm (36 tháng) trở lên.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.