Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Nghị định 99/2018/NĐ-CP

  • Thực hiện: Tiến Đạt
  • 13/08/2018

Nghị định 99/2018/NĐ-CP quy định về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018, mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng là 1.515.000 đồng.  (Mức chuẩn cũ theo Nghị định 70/2017/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng là 1.417.000 đồng)