Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Quyết định số 1314/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030”

  • Thực hiện: Loan Nguyễn
  • 19/11/2022

Ngày 01 tháng 11 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1314/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030” (sau đây gọi tắt là Đề án) với những nội dung sau đây:

1. Mục tiêu

* Mục tiêu tổng quát của Đề án hướng tới phát hiện, tôn vinh, bồi dưỡng, phát huy tài năng trẻ Việt Nam nhằm góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao; khơi dậy tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến của tài năng trẻ Việt Nam; tạo động lực và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ; hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

* Mục tiêu cụ thể

- Mục tiêu hằng năm:

+ Tối thiểu 70% thanh niên được cung cấp các thông tin về chủ trương, chính sách, các hoạt động phát hiện, bồi dưỡng, phát huy tài năng trẻ trên các lĩnh vực;

+ 100% các tỉnh, thành Đoàn theo dõi, cập nhật cơ sở dữ liệu tài năng trẻ của địa phương và thực hiện kết nối, phát huy hiệu quả tài năng trẻ.

- Mục tiêu đến năm 2025:

+ Cập nhật, khai thác hiệu quả dữ liệu 10.000 tài năng trẻ Việt Nam trong và ngoài nước;

+ Xây dựng, vận hành Mạng lưới tài năng trẻ Việt Nam toàn cầu và Công viên số Tài năng trẻ Quốc gia.

- Mục tiêu đến năm 2030:

+ Tối thiểu 60% tài năng trẻ sau khi được phát hiện tôn vinh được bồi dưỡng, tham gia các hoạt động chia sẻ tri thức, hỗ trợ cộng đồng, tham gia phát triển kinh tế - xã hội do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các bộ, ngành, địa phương tổ chức.

+ Tối thiểu 80% cán bộ Đoàn các cấp, trong đó 100% cán bộ Đoàn phụ trách công tác tài năng trẻ được tập huấn trang bị kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ.

+ Cập nhật, khai thác hiệu quả dữ liệu của 30.000 tài năng trẻ trên Hệ thống cơ sở dữ liệu Tài năng trẻ Quốc gia.

2. Đối tượng áp dụng của Đề án

Công dân Việt Nam từ đủ 16 tuổi đến 35 tuổi (tính đến năm được phát hiện, tôn vinh) ở trong và ngoài nước đạt giải thưởng uy tín cấp quốc gia, quốc tế.

3. Nhiệm vụ, giải pháp:

Để đạt được những mục tiêu trên, Đề án đã đặt ra một số nhiệm vụ, giải pháp bao gồm:

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam;

- Phát hiện, tôn vinh tài năng trẻ;

- Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng, hỗ trợ tài năng trẻ;

- Tăng cường công tác kết nối, phát huy tài năng trẻ;

4. Tổ chức thực hiện:

Thủ tướng Chính phủ giao cho Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Bộ Nội vụ; Bộ Tài chính; Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp thực hiện Đề án này.

Trong đó, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ trì xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án với các nhiệm vụ, quyền hạn bao gồm:

- Chủ trì xây dựng kế hoạch triển khai Đề án theo từng giai đoạn và hằng năm;

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án;

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp bộ đoàn xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động của Đề án ở địa phương, đơn vị;

- Tổ chức đánh giá, sơ kết Đề án vào năm 2025, tổng kết vào năm 2030; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Đề án; bổ sung, điều chỉnh hoạt động của Đề án bảo đảm phù hợp thực tế, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Quyết định số 1314/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2022.

Vui lòng theo dõi chi tiết tại link: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Quyet-dinh-1314-QD-TTg-2022-Phat-hien-boi-duong-va-phat-huy-tai-nang-tre-Viet-Nam-2022-2030-535937.aspx