Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Quyết định số 2700/QĐ-BVHTTDL ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chăm sóc trẻ em, người cao tuổi, bình đẳng giới trong gia đình

  • Thực hiện: Phương Anh
  • 17/11/2022

Quyết định này do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành ngày 28 tháng 10 năm 2022 với các nội dung chính như sau:

1. Mục đích

- Triển khai các hoạt động nhằm thực hiện nhiệm vụ chăm sóc trẻ em, người cao tuổi, bình đẳng giới trong gia đình theo Kế hoạch công tác năm 2022 của Vụ Gia đình.

- Phục vụ công tác quản lý nhà nước về trẻ em, người cao tuổi, bình đẳng giới trong gia đình.

- Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao kiến thức, kỹ năng về phòng, chống xâm hại trẻ em cho các thành viên trong gia đình, từ đó giảm thiểu, hạn chế tình trạng xâm hại trẻ em, đặc biệt là trong gia đình.

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các thành viên gia đình về công tác bình đẳng giới và phát huy vai trò của người cao tuổi trong gia đình, hướng tới xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.

2. Yêu cầu

- Bảo đảm sự thống nhất, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

- Việc tổ chức tuyên truyền phải tiếp cận được nhiều đối tượng; bảo đảm về dung lượng, thời gian theo đúng kế hoạch. Ưu tiên tuyên truyền trên các báo, tạp chí hướng tới đông đảo độc giả là cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp, trẻ em trong gia đình và phụ nữ trên toàn quốc.

- Nội dung tuyên truyền cần ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp với đông đảo người dân.

- Các hoạt động được tổ chức thiết thực, tiết kiệm, đảm bảo hiệu quả và chất lượng.

- Các sản phẩm truyền thông của hoạt động này có thể sử dụng để phục vụ các hoạt động truyền thông tiếp theo của công tác gia đình.

3. Nội dung chính

- Tổ chức tuyên truyền về vai trò của gia đình trong phòng, chống xâm hại trẻ em.

- Tổ chức tuyên truyền về vai trò người cao tuổi trong gia đình.

- Tổ chức tuyên truyền về thực hiện bình đẳng giới trong gia đình.

4. Hình thức và thời gian tuyên truyền

- Hình thức tuyên truyền: Tuyên truyền trên Báo Điện tử tổ quốc; Các tin, bài, ảnh tuyên truyền được đăng tải trên bản giấy, bản điện tử của các báo; Các chân trang báo, tạp chí đăng bài, tin tuyên truyền có logo Vụ Gia đình và dòng chữ “Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện” ….

- Thời gian tuyên truyền: Tháng 11, 12 năm 2022.

5. Tổ chức thực hiện

Kinh phí thực hiện trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp bảo đảm xã hội năm 2022 của Vụ Gia đình được cấp qua Văn phòng Bộ.

Giao Vụ Gia đình, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Văn phòng Bộ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện hoạt động được phân công tại Kế hoạch.

Quyết định 2700/QĐ-BVHTTDL có hiệu lực thi hành từ ngày 28/10/2022.

Vui lòng theo dõi chi tiết tại link: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Quyet-dinh-2700-Q%c3%90-BVHTTDL-2022-cham-soc-tre-em-nguoi-cao-tuoi-binh-dang-gioi-trong-gia-dinh-535805.aspx