Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Thông tư số 18/2022/TT-BLĐTBXH bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Trưởng Bộ Lao động-Thương Binh và xã hội ban hành, liên tịch ban hành

  • Thực hiện: Lê Hoa
  • 23/10/2022

Thông tư này đươc ban hành ngày 30 tháng 9 năm 2022, với một số nội dung chủ yếu như sau:

Thông tư số 18/2022/TT-BLĐTBXH gồm danh mục tổng cộng 35 văn bản thuộc thẩm quyền bãi bỏ của Bộ Lao động- Thương Binh & Xã hội, gồm 33 Thông tư được bãi bỏ toàn bộ (Phụ lục I) và hai Thông tư được bãi bỏ một phần (Phụ lục II). Trong đó, hệ thống danh mục 33 Thông tư được bãi bỏ toàn bộ nội dung thuộc 09 lĩnh vực khác nhau như: Lĩnh vực quan hệ lao động và tiền lương, việc làm, bảo hiểm xã hội, giảm nghèo, trẻ em, người có công; vv

Đáng chú ý trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, Thông tư 18/2022/TT-BLĐTBXH  đã bãi bỏ Thông tư số 35/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

Hay trong lĩnh vực giảm nghèo, văn bản này đã bãi bỏ Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.

Còn trong lĩnh vực Người  có công, Thông tư này bãi bỏ Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ;…

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2022.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-18-2022-TT-BLDTBXH-bai-bo-van-ban-quy-pham-phap-luat-531025.aspx?newsid=42877&ui=09RVMk1UUXpPQTTV&pi=09pBeU1pMHhNQzB3TXkweE1DMDFOZzTW&ci=263184209