Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Chỉ thị 1112/CT-BGDĐT ngày 19 tháng 8 năm 2022 về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 – 2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  • Thực hiện: Phương Anh
  • 23/09/2022

Nhằm triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội và các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về giáo dục và đào tạo. Ngành Giáo dục xác định chủ đề năm học 2022 - 2023 là “Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu toàn ngành Giáo dục tập trung thực hiện các nội dung sau:

- Hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo.

- Chủ động phòng, chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh.

- Tăng cường công tác chính trị, tư tưởng trong toàn ngành.

- Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo.

- Thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục.

- Thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

- Xây dựng và triển khai chiến lược, quy hoạch, nâng cao năng lực hệ thống giáo dục đại học.

- Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính trong toàn ngành.

- Tăng cường hội nhập quốc tế trong giáo dục.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm.

- Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua trong toàn ngành.

- Tăng cường công tác truyền thông giáo dục.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo căn cứ các nhiệm vụ, giải pháp nêu trên, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể của đơn vị; tổ chức hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra thực hiện kế hoạch năm học, đề xuất các giải pháp chỉ đạo, kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc, nảy sinh trong quá trình thực hiện.

Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ Chỉ thị này và tình hình thực tiễn của địa phương, tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ban hành văn bản chỉ đạo về nhiệm vụ, giải pháp năm học 2022 - 2023 ở địa phương và tổ chức triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm học.

Giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng các trường đại học, các trường cao đẳng sư phạm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, giải pháp năm học 2022 – 2023.

Chỉ thị 1112/CT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 19/8/2022.

Vui lòng theo dõi chi tiết tại link: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Chi-thi-1112-CT-BGDDT-2022-thuc-hien-nhiem-vu-trong-tam-nam-hoc-2022-2023-526612.aspx