Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Quyết định 1845/QĐ-BTC về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2022-2023 do Bộ Tài chính ban hành

  • Thực hiện: Phương Anh
  • 22/09/2022

Quyết định này được ban hành ngày ngày 09 tháng 09 năm 2022, gồm một số nội dung chủ yếu như sau:

i) Tổng cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp (không thu tiền) 37.555.026,6 kg gạo từ nguồn dự trữ quốc gia giao cho các tỉnh để hỗ trợ cho học sinh học kỳ I năm học 2022-2023 cho 42 tỉnh thành theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

ii) Trách nhiệm của các cơ quan liên quan:

- Tổng cục Dự trữ Nhà nước căn cứ số lượng gạo dự trữ quốc gia tại thời điểm xuất cấp và kế hoạch tiếp nhận gạo của Ủy ban nhân dân các tỉnh, giao nhiệm vụ cho các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh tổ chức giao, nhận gạo tại trung tâm huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh theo kế hoạch phân bổ của Ủy ban nhân dân các tỉnh.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, trường hợp số lượng gạo thực tế tiếp nhận của địa phương trong học kỳ I thấp hơn số gạo Bộ Tài chính đã quyết định thì cấp theo số lượng gạo đề nghị của địa phương; trường hợp số lượng gạo thực tế địa phương tiếp nhận trong học kỳ I cao hơn số gạo Bộ Tài chính đã quyết định thì tổng hợp đề nghị của địa phương, trình Bộ Tài chính cấp gạo bổ sung.

- Ủy ban nhân dân các tỉnh có trách nhiệm:

+ Thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ và văn bản hướng dẫn số 15777/BTC-TCDT ngày 04/11/2016 của Bộ Tài chính về thực hiện hỗ trợ gạo dự trữ quốc gia cho học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ, đảm bảo việc tiếp nhận, phân loại, sử dụng gạo hỗ trợ đúng đối tượng, mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ của năm học, tránh để thất thoát, tiêu cực trong quá trình tiếp nhận, phân phối gạo.

+ Chỉ đạo các đơn vị tiếp nhận gạo của địa phương vận chuyển gạo dự trữ quốc gia từ trung tâm huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đến các trường học hoặc địa điểm thích hợp để cấp phát cho các đối tượng theo đúng quy định.

+ Chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ, số liệu báo cáo Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

Quyết định 1845/QĐ-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 09/09/2022.

Vui lòng theo dõi chi tiết tại link: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Quyet-dinh-1845-QD-BTC-2022-xuat-gao-du-tru-quoc-gia-ho-tro-hoc-sinh-hoc-ky-I-2022-2023-529264.aspx