Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Công văn 4997/BYT-KCB

  • Thực hiện: Hương Thảo
  • 18/09/2018

Công văn 4997/BYT-KCB của Bộ Y tế về việc tăng cường đầu tư và phát triển công tác chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho người khuyết tật[1]

Bộ Y tế đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan tâm chỉ đạo, giao Bộ Y tế phối hợp với Sở, ban ngành liên quan triển khai hoạt động sau:

  • Xây dựng và trình UBND cấp tỉnh phê duyệt Kế hoạch chăm sóc sức khoẻ, phục hồi chức năng cho người khuyết tật. Căn cứ tình hình địa phương thành lập Ban Công tác về người khuyết tật; bố trí ngân sách thực hiện kế hoạch này;
  • Tăng cường đầu tư và phát triển cơ sở phục hồi chức năng (PHCN) về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ chuyên môn. Không sát nhập bệnh viện PHCN vào bệnh viện y học cổ truyền của tỉnh;
  • Triển khai công tác PHCN dựa vào cộng đồng trên địa bàn tỉnh trong đó có nội dung phòng ngừa khuyết tật, phát hiện sớm, can thiệp sớm khuyết tật
  • Tăng cường công tác đào tạo cán bộ chuyên khoa PHCN
  • Sở Y tế xem xét chỉ đạo xuống cơ sở khám chữa bệnh chưa có bác sĩ có chứng chỉ hành nghề PHCN phải chuyển người bệnh có nhu cầu PHCN đến bệnh viện PHCN tỉnh hoặc cơ sở khám chữa bệnh có bác sĩ PHCN
  • Bác sĩ điều trị có thể ra y lệnh (chỉ định) PHCN ban ngày cụ thể đối với từng bệnh nhân và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc chỉ định điều trị ban ngày

 

 

[1] Đây là văn bản hướng dẫn áp dụng luật, không phải văn bản quy phạm pháp luật