Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Thông tư số 10/2022/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục & Đào tạo quy định về đánh giá học viên học Chương trình xóa mù chữ

  • Thực hiện: Ths.LS. Lê Hải Yến
  • 20/08/2022

Thông tư số 10/2022/TT-BGDĐT được ban hành ngày 12 tháng 7 năm 2022, gồm một số nội dung đáng chú ý như sau:

 Thông tư này áp dụng đối với trung tâm học tập cộng đồng, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng trực thuộc Bộ Công an quản lí và các cơ sở giáo dục khác được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện Chương trình xóa mù chữ (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục); cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

  1. Về nội dung và phương pháp đánh giá:

Thông tư quy định hai nhóm nội dung đánh giá, gồm:

- Đánh giá quá trình học tập, sự tiến bộ và kết quả học tập của học viên đáp ứng yêu cầu cần đạt và biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của từng môn học theo Chương trình xóa mù chữ.

- Đánh giá sự hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực của học viên thông qua những phẩm chất chủ yếu và những năng lực cốt lõi theo quy định Chương trình xóa mù chữ.

Về phương pháp đánh giá, gồm hai nhóm chính là đánh giá bằng nhận xét và đánh giá bằng điểm số.

Việc đánh giá được tiến hành thường xuyên và định kỳ. Theo đó:

- Việc đánh giá thường xuyên được thể hiện trên hai phương diện là đánh giá thường xuyên về nội dung học tập các môn học và về sự hình thành, phát triển phẩm chất năng lực của từng học viên.

 Thông tư hướng dẫn rõ: Giáo viên sử dụng linh hoạt, phù hợp các phương pháp đánh giá; phía học viên tự nhận xét và tham gia nhận xét các học viên khác trên phương diện kết quả  học tập và sự phát triển phẩm chất, năng lực.

- Việc đánh giá định kỳ dựa trên kết quả bài kiểm tra định kỳ các môn học (chia làm ba mức: Hoàn thành tốt, hòan thành và chưa hoàn thành) và đánh giá định kỳ về sự phát triển phẩm chất, năng lực (chia làm ba mức: Tốt, đạt, cần cố gắng).

 Cuối các kì học, căn cứ vào quá trình đánh giá thường xuyên và các mức đạt được từ đánh giá định kì về nội dung học tập các môn học và về từng phẩm chất chủ yếu, năng lực cốt lõi của mỗi học viên, giáo viên tổng hợp và ghi đánh giá kết quả giáo dục của học viên vào bảng tổng hợp đánh giá kết quả giáo dục của lớp.

   Căn cứ vào kết quả đánh giá về nội dung học tập từng môn học và từng phẩm chất chủ yếu, năng lực cốt lõi của mỗi học viên và điểm trung bình môn học của từng môn học, giáo viên thực hiện đánh giá kết quả giáo dục học viên theo ba mức: Hoàn thành tốt; Hoàn thành và Chưa hoàn thành:

* Về đánh giá học viên khuyết tật:

- Việc đánh giá kết quả rèn luyện và học tập của học viên khuyết tật được thực hiện theo nguyên tắc động viên, khuyến khích sự nỗ lực và tiến bộ của người học.

-. Học viên khuyết tật học theo phương thức giáo dục hòa nhập tùy theo dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật, được đánh giá như đối với học viên không khuyết tật, có điều chỉnh yêu cầu cho phù hợp với dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật hoặc theo yêu cầu của kế hoạch giáo dục cá nhân.

- Học viên khuyết tật học theo phương thức giáo dục chuyên biệt được đánh giá theo quy định dành cho giáo dục chuyên biệt hoặc theo yêu cầu của kế hoạch giáo dục cá nhân.

Hồ sơ đánh giá từng kì của mỗi học viên gồm học bạ và bảng tổng hợp đánh giá kết quả giáo dục của lớp (theo Mẫu Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này).

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 8 năm 2022, thay thế Quyết định số 79/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định đánh giá và xếp loại học viên học Chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ.

 Thông tin chi tiết vui lòng xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-10-2022-TT-BGDDT-danh-gia-hoc-vien-hoc-Chuong-trinh-xoa-mu-chu-523346.aspx?ui=09RVMk1UUXpPQTTV&pi=09pBeU1pMHdPQzB3TkMweE5pMHpOQTTW&ci=258541942