Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Quyết định số 2159/QĐ-BGD ĐT của Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

  • Thực hiện: Ths.LS. Lê Hải Yến
  • 19/08/2022

Quyết định này được ban hành ngày 05 tháng 8 năm 2022, gồm một số nội dung chủ yếu sau đây:

 i)  Khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trong toàn quốc như sau:

- Tựu trường sớm nhất trước 01 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất trước 02 tuần so với ngày tổ chức khai giảng.

- Tổ chức khai giảng vào ngày 05 tháng 9 năm 2022.

-. Kết thúc học kỳ I trước ngày 15 tháng 01 năm 2023, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25 tháng 5 năm 2023 và kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5 năm 2023.

- Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 30 tháng 6 năm 2023.

- Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31 tháng 7 năm 2023.

- Thi tốt nghiệp trung học phổ thông và các kỳ thi cấp quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

ii) Về nguyên tắc xây dựng kế hoạch thời gian năm học của các địa phương

Kế hoạch thời gian năm học của địa phương phải bảo đảm số tuần thực học (chia làm hai học kỳ)

- Đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có tổng số 35 tuần thực học ;

- Đối với giáo dục thường xuyên (thực hiện chương trình giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông).

+ Đối với các lớp 8, lớp 9 cấp trung học cơ sở và lớp 11, lớp 12 cấp trung học phổ thông có tổng số 32 tuần thực;

+ Đối với các lớp 6, 7 cấp trung học cơ sở và lớp 10 cấp trung học phổ thông có tổng số 35 tuần thực học.

    Kế hoạch thời gian năm học phải phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của địa phương; cần bảo đảm sự đồng bộ cho các cấp học trên một địa bàn dân cư, đặc biệt trong trường phổ thông có nhiều cấp học. Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm.

Quyết định cũng giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù; bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.

- Báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo: tình hình chuẩn bị năm học và tình hình tổ chức khai giảng năm học 2022-2023 trước ngày 10 tháng 9 năm 2022; sơ kết học kỳ I trước ngày 31 tháng 01 năm 2023; tổng kết năm học, báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua và đề nghị xét khen thưởng năm học trước ngày 25 tháng 6 năm 2023....

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-2159-QD-BGDDT-2022-khung-ke-hoach-giao-duc-mam-non-pho-thong-2022-2023-524952.aspx