Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Quyết định 33/2021/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

  • Thực hiện: Mỹ Hạnh
  • 18/11/2021

Theo đó, Quyết định 33/2021/QĐ-TTg có một số nội dung đáng chú ý như sau:

1. Bổ sung người cao tuổi, người khuyết tật là đối tượng được hỗ trợ trong thời gian điều trị do nhiễm Covid-19 hoặc cách ly y tế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Cụ thể:

1.1 Đối tượng và điều kiện hỗ trợ: Người cao tuổi theo quy định tại khoản 5 Điều 5 Nghị định 20/2021 và người khuyết tật theo quy định tại khoản 6 Điều 5 của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP (người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng) đang điều trị do nhiễm COVID-19 (F0) hoặc cách ly y tế để phòng, chống COVID-19 (F1) theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

1.2 Mức hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật trong thời gian điều trị do nhiễm Covid-19 hoặc cách ly y tế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền: Ngoài mức hỗ trợ tiền ăn theo quy định tại Quyết định 23/2021/QĐ-TTg thì được hỗ trợ thêm một lần mức 1.000.000 đồng/người. Bên cạnh đó, Ngân sách nhà nước đảm bảo chi phí đối với các chi phí ngoài phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế.

2. Sửa đổi, bổ sung một số quy định về đối tượng và điều kiện hỗ trợ người lao động, bao gồm:

 (i) Đối tượng, điều kiện hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương;

(ii) Đối tượng, điều kiện hỗ trợ người lao động ngừng việc.

(iii) Đối tượng, điều kiện hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Ví dụ: Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do thuộc một trong các trường hợp sau: Phải điều trị COVID-19, cách ly y tế, trong các khu vực bị phong tỏa, không thể đến địa điểm làm việc do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19; Do người sử dụng lao động bị tạm dừng hoạt động toàn bộ hoặc một phần theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 hoặc có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc của Chỉ thị số 16/CT-TTg hoặc áp dụng các biện pháp không hoạt động/ngừng hoạt động/hoạt động hạn chế/hoạt động có điều kiện/hoạt động hạn chế, có điều kiện theo quy định tại Nghị quyết số 128/NQ-CP hoặc bố trí lại sản xuất, lao động để phòng, chống dịch COVID-19 được hỗ trợ khi đủ các điều kiện sau:

 - Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 15 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021.

- Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội) tại tháng người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương hoặc tại tháng liền kể trước thời điểm người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.

3. Sửa đổi, bổ sung một số điều kiện hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí, tử tuất. Theo đó, điều kiện hỗ trợ là người sử dụng lao động đã đóng đủ bảo hiểm xã hội hoặc đang tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 1/2021 mà bị ảnh hưởng dịch COVID-19 dẫn đến phải giảm từ 10% số lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị so với tháng 1/2021.

4. Sửa đổi, bổ sung thủ tục đề nghị hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.

5. Sửa đổi, bổ sung về điều kiện vay vốn đối với người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.

6. Bổ sung hỗ trợ đối với hộ kinh doanh sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký hộ kinh doanh.

7. Không áp dụng quy định của Quyết định này đối với những trường hợp đã được chi trả hỗ trợ hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt danh sách hỗ trợ nhưng chưa chi trả hỗ trợ theo quy định của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

 Quyết định 33/2021/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 11 năm 2021.

 Thông tin chi tiết vui lòng xem tại:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-33-2021-QD-TTg-sua-doi-Quyet-dinh-23-2021-QD-TTg-493642.aspx