Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Thông tư 16/2021/TT-BYT ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2

  • Thực hiện: Mỹ Hạnh
  • 21/11/2021

Theo đó, Thông tư này áp dụng trong các trường hợp: (i) Thanh toán chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế; (ii) Người sử dụng dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 tự chi trả và các trường hợp được ngân sách nhà nước chi trả theo quy định của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm, trừ trường hợp lấy mẫu, bảo quản mẫu, thực hiện và trả kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 tại cộng đồng do ngân sách nhà nước chi trả theo quy định của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 được chia làm hai trường hợp: (1) Trường hợp thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế; (2) Trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế. Trong đó, mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế:

- Xét nghiệm SARS-CoV-2 Ag test nhanh: tối đa không quá 109.700 đồng/xét nghiệm.

- Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng máy miễn dịch tự động hoặc bán tự động: Mức thanh toán tối đa không quá 186.600 đồng/xét nghiệm.

- Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR:

+ Trường hợp mẫu đơn: tối đa không quá 518.400 đồng/xét nghiệm.

+ Trường hợp gộp mẫu: Mức thanh toán tối đa không vượt quá mức giá xét nghiệm gộp mẫu quy định tại cột 2 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 16/2021/TT-BYT.

Thông tư 16/2021/TT-BYT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-16-2021-TT-BYT-gia-dich-vu-xet-nghiem-SARS-CoV-2-489616.aspx