Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Quyết định 1790/QĐ-TTg ngày 23 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030.

  • Thực hiện: Mỹ Hạnh
  • 19/11/2021

Theo đó, Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Chương trình) với 04 (bốn) nội dung, trong đó có 02 (hai) nội dung đáng chú ý như sau:

1. Về mục tiêu của Chương trình gồm 05 nội dung như sau:

 - Hằng năm, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân được truyền thông, phổ biến, cập nhật thông tin về pháp luật, chính sách về bình đẳng giới ít nhất 02 cuộc.

- Đến năm 2025 đạt 100% bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, triển khai hoạt động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới hằng năm.

- Phấn đấu đến năm 2030 nhận thức về bình đẳng giới của các nhóm đối tượng trong cộng đồng tăng từ 10 - 15% so với năm 2025.

- Phấn đấu đến năm 2025 đạt ít nhất 70% cơ quan truyền thông áp dụng thí điểm và đến năm 2030 đạt 90% cơ quan truyền thông chính thức áp dụng Bộ chỉ số về giới trong truyền thông.

- Đến năm 2025 đạt 95% và đến năm 2030 đạt 100% các hương ước, quy ước của cộng đồng đã được thông qua không có sự phân biệt đối xử về giới.

2. Về nhiệm vụ và giải pháp gồm 07 (bảy) nội dung, bao gồm một số nội dung như sau:

- Tăng cường cung cấp thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách và kết quả thực hiện công tác bình đẳng giới cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền phù hợp cho các nhóm đối tượng theo định kỳ và vào các đợt cao điểm hằng năm.

- Đổi mới về hình thức và phương tiện truyền thông, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và nền tảng số, đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm trong công tác truyền thông về bình đẳng giới.

- Mở rộng và đẩy mạnh công tác giáo dục về bình đẳng giới trong gia đình, nhà trường, cộng đồng và thúc đẩy sự tham gia của trẻ em.

- Xây dựng và áp dụng Bộ chỉ số về giới trong truyền thông; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ truyền thông, phóng viên, biên tập viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên truyền thông các ngành, các cấp.

Quyết định 1790/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 10 năm 2021.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Quyet-dinh-1790-QD-TTg-2021-Chuong-trinh-Truyen-thong-binh-dang-gioi-den-2030-492218.aspx