Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Quyết định 1462/QĐ-BTTTT ngày 22 tháng 09 năm 2021 về Kế hoạch triển khai Quyết định 1248/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình “Phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030”

  • Thực hiện: Lê Thảo
  • 20/10/2021

Theo đó, mục đích, yêu cầu của kế hoạch là truyền thông nâng cao nhận thức về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em để giảm thiểu tỷ lệ tai nạn, thương tích trẻ em trên tất cả các loại hình tai nạn, thương tích; Đảm bảo thông tin, tuyên truyền về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đề án đến các tầng lớp nhân dân trên cả nước bằng nhiều hình thức truyền thông phù hợp với điều kiện của từng địa phương.

 Một số vấn đề trọng tâm của kế hoạch:

(1) Nội dung tuyên truyền:

- Kiến thức và kỹ năng về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tại cộng đồng trong các hoạt động thể dục thể thao, vui chơi ngoài trời;

- Tuyên truyền các biện pháp can thiệp, phòng ngừa, giảm thiểu tỷ lệ mắc và tử vong do tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt là phòng, chống đuối nước trẻ em;

- Phòng ngừa tai nạn giao thông trẻ em;

- Phòng ngừa ngã, cháy, bỏng, động vật cắn;

- Phòng ngừa trẻ em tự tử;

- Các biện pháp bảo vệ trẻ em, phòng, chống các nguy cơ có thể xảy ra tai nạn, thương tích trẻ em.

(2) Phương thức tuyên truyền:

- Xây dựng các chuyên mục về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em;

- Sản xuất các tin bài, ảnh, phóng sự ký, trực tuyến media;

- Multimedia (Emagazine, Infogaphic) đăng, phát trên báo điện tử;

- Tăng cường các ký sự, phóng sự chuyên đề, các chương trình phỏng vấn, tọa đàm, hình ảnh phản ánh trên các hệ phát thanh, kênh truyền hình;

- Truyền thông thông qua các chương trình phát thanh trên hệ thống cơ sở truyền thanh cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã và các phương tiện truyền thông khác tại địa phương;

- Thông tin trên bảng tin công cộng tại nơi đông người, tụ điểm sinh hoạt văn hóa, sinh hoạt cộng đồng của người dân, trên các bản tin, tài liệu không kinh doanh, các tài liệu tuyên truyền đặt tại điểm bưu điện - văn hóa xã, trên trang thông tin điện tử,...

- Truyền thông thông qua các Hội nghị, Hội thảo, Cuộc thi, Tập huấn chuyên đề;

- Truyền thông qua các phần mềm/ứng dụng nhằm phổ biến thông tin, kiến thức pháp luật, chính sách về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em thông qua mạng viễn thông và mạng internet.

(3) Thời gian thực hiện: Giai đoạn năm 2021-2030.

(4) Kinh phí thực hiện: Các đơn vị xây dựng dự toán kinh phí, triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030 tổng hợp chung vào dự toán ngân sách hằng năm của đơn vị theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước.

Cục Thông tin cơ sở, Cục Báo chí, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Cục Tin học hóa, các Cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Ban Tuyên giáo, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức thực hiện Quyết định này.

Quyết định 1462/QĐ-BTTTT có hiệu lực từ ngày 22/09/2021.

Vui lòng theo dõi chi tiết tại link:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Quyet-dinh-1462-QD-BTTTT-2021-Ke-hoach-trien-khai-Quyet-dinh-1248-QD-TTg-489059.aspx