Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Quyết định 28/2021/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2021 quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

  • Thực hiện: Lê Thảo
  • 19/10/2021

Theo đó, đối tượng người lao động (NLĐ) được hỗ trợ bằng tiền do bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ kết dư quỹ bảo hiểm thất nghiệp bao gồm:

(1) NLĐ đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30/09/2021 (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm thất nghiệp của cơ quan bảo hiểm xã hội), không bao gồm các trường hợp sau: NLĐ đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân; NLĐ đang làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên;

(2) NLĐ đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 30/09/2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người đã có quyết định hưởng lương hưu hàng tháng.

Lưu ý: Không áp dụng đối với đối tượng NLĐ tự nguyện không nhận hỗ trợ.

* Về mức hỗ trợ: Hỗ trợ một lần bằng tiền, cụ thể như sau:

Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

Mức hỗ trợ

Dưới 12 tháng

1.800.000 đồng/người

Từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng

2.100.000 đồng/người

Từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng

2.400.000 đồng/người

Từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng

2.650.000 đồng/người

Từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng

2.900.000 đồng/người

Từ đủ 132 tháng trở lên

3.300.000 đồng/người

* Trình tự, thủ tục thực hiện:

(1) Đối với NLĐ đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp:

Bước 1: Cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) lập Danh sách NLĐ đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30/09/2021 gửi người sử dụng lao động.

Thời gian thực hiện: Chậm nhất đến hết ngày 20/10/2021.

Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Danh sách do cơ quan BHXH gửi đến, người sử dụng lao động thực hiện các công việc sau:

- Công khai danh sách NLĐ thuộc đối tượng được hỗ trợ để NLĐ biết, đối chiếu, bổ sung thông tin (nếu có);

- Lập và gửi Danh sách NLĐ có thông tin đúng, đủ và NLĐ tự nguyện không nhận hỗ trợ đến cơ quan BHXH.

Lưu ý: Trường hợp nếu NLĐ cần điều chỉnh thông tin, người sử dụng lao động lập danh sách thông tin của NLĐ cần điều chỉnh theo Mẫu, gửi đến cơ quan BHXH, kèm theo hồ sơ chứng minh thông tin điều chỉnh theo quy định pháp luật, chậm nhất đến hết ngày 10/11/2021.

Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách NLĐ đúng, đủ thông tin và trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được Danh sách NLĐ điều chỉnh thông tin do người sử dụng lao động gửi đến cơ quan BHXH chi trả tiền hỗ trợ cho NLĐ.

Khuyến khích chi trả thông qua tài khoản ngân hàng của NLĐ.

Trường hợp không chi trả hỗ trợ, cơ quan BHXH thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Lưu ý: Sau ngày 30/11/2021, NLĐ đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp thuộc đối tượng được hỗ trợ chưa nhận được hỗ trợ thì NLĐ đề nghị cơ quan BHXH cấp tỉnh hoặc cấp huyện nơi NLĐ có nhu cầu nhận hỗ trợThời hạn tiếp nhận đề nghị hỗ trợ chậm nhất đến hết ngày 20/12/2021. Việc giải quyết hồ sơ trong trường hợp này được thực hiện như với NLĐ đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

(2) Đối với người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp:

Bước 1: NLĐ gửi đơn đề nghị hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg đến Cơ quan BHXH cấp tỉnh hoặc cấp huyện nơi NLĐ có nhu cầu nhận hỗ trợ.

Thời hạn tiếp nhận đề nghị hỗ trợ chậm nhất đến hết ngày 20/12/2021.

Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị hỗ trợ của NLĐ, cơ quan BHXH chi trả tiền hỗ trợ cho NLĐ, thời gian hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12/2021.

Khuyến khích chi trả thông qua tài khoản ngân hàng của NLĐ.

Trường hợp không chi trả hỗ trợ, cơ quan BHXH thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

* Về hình thức thực hiện:

- Trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam hoặc các tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN hoặc ứng dụng Bảo hiểm xã hội số (VssID).

- Thông qua dịch vụ bưu chính.

- Trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh hoặc cấp huyện.

* Về giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19:

- Đối tượng được hỗ trợ: Người sử dụng lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp trước ngày 01/10/2021, không bao gồm các trường hợp sau: Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân; Đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

Lưu ý: Không áp dụng đối với đối tượng tự nguyện không nhận hỗ trợ.

- Giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những NLĐ thuộc đối tượng đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

- Thời gian thực hiện giảm mức đóng: 12 tháng, kể từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 30/09/2022.

- Hằng tháng, trong thời gian từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 30/09/2022, cơ quan BHXH thực hiện giảm mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những NLĐ thuộc đối tượng đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động.

Quyết định 28/2021/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 01/10/2021.

Vui lòng theo dõi chi tiết tại link:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-28-2021-QD-TTg-thuc-hien-chinh-sach-ho-tro-nguoi-lao-dong-bi-anh-huong-boi-COVID19-489758.aspx