Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Nghị quyết 03/2021/UBTVQH15 ngày 24 tháng 09 năm 2021 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

  • Thực hiện: Lê Thảo
  • 18/10/2021

Theo Nghị quyết này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 và chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, nội dung cụ thể như sau:

(1) Chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19:

- Sử dụng khoảng 30.000 tỷ đồng từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2020 để hỗ trợ người lao động thuộc các đối tượng sau:

+ Đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30/09/2021 (không bao gồm người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên);

+ Đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/09/2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng.

- Thời gian thực hiện việc hỗ trợ người lao động: Từ ngày 01/10/2021 và hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12/2021.

(2) Chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dành cho đối tượng là người sử dụng lao động (không bao gồm cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên) đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp trước ngày 01/10/2021 được giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian 12 tháng, từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 30/09/2022.

(3) Chính phủ quy định cụ thể đối tượng được hỗ trợ và mức hỗ trợ bảo đảm nguyên tắc đóng - hưởng, chia sẻ, công bằng đối với người lao động và người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp; chỉ đạo các bộ, ngành hữu quan, các địa phương triển khai thực hiện chính sách kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch và hiệu quả.

Nghị quyết 03/2021/UBTVQH15 có hiệu lực từ ngày 24/09/2021.

Vui lòng theo dõi chi tiết tại link:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-quyet-03-2021-UBTVQH15-ho-tro-lao-dong-anh-huong-COVID19-tu-Quy-bao-hiem-that-nghiep-489212.aspx