Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Thông tư số 06/2021/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động- Thương Binh xã hội hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo hiễm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

  • Thực hiện: Ths.LS. Lê Hải Yến
  • 24/09/2021

Thông tư này được ban hành ngày 07/7/2021, sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015  của  Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một một số điều của Luật bảo hiễm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

 Nội dung Thông tư này gồm một số điểm đáng chú ý như sau:

  • Liên quan đến chế độ nghỉ việc do ốm đau

 Thông tư này bổ sung vào cuối khoản 3 Điều 6 (của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH) quy định: Người lao động thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ ốm đau và thai sản bị ốm đau, tai nạn mà không phải tai nạn lao động hoặc phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau mà thời gian nghỉ việc từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng (bao gồm cả trường hợp nghỉ việc không hưởng tiền lương) thì mức hưởng chế độ ốm đau được tính trên mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc. …

  • Liên quan chế độ thai sản

 Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH bổ sung các quy định sau đây về điều kiện được hưởng chế độ thai sản ( Bổ sung điểm c và điểm d vào khoản 2 Điều 9):

Trường hợp người mẹ tham gia bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con mà người cha đủ điều kiện quy định tại điểm a khoản này thì người cha được hưởng trợ cấp một lần khi sinh con theo Điều 38 của Luật Bảo hiểm xã hội  (trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con).

ii) Việc xác định thời gian 12 tháng trước khi sinh con đối với người lao động nam, người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ hưởng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được xác định: Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.. ….

 * Về thời gian được hưởng chế độ thai sản:

Thông tư này bổ sung khoản 4 và khoản 5 vào Điều 10 quy định như sau:

Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ ốm đau và thai sản khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật Bảo hiểm xã hội (05 ngày làm việc; 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi; sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm;…Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con;…).

 Trường hợp nghỉ nhiều lần thì thời gian bắt đầu nghỉ việc của lần cuối cùng vẫn phải trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con và tổng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không quá thời gian quy định.

 * Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động (Điều 16)  được Thông tư này sửa đổi một số nội dung  đáng lưu ý như sau:

Sửa đổi  khoản 1 Điều 17:

“1. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 16 của Thông tư này được tính như quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 7 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Ví dụ 24: Bà A 53 tuổi, làm việc trong điều kiện bình thường, bị suy giảm khả năng lao động 61%, có 26 năm 04 tháng đóng bảo hiểm xã hội, nghỉ việc hưởng lương hưu từ ngày 01/6/2016. Tỷ lệ hưởng lương hưu của bà A được tính như sau:

- 15 năm đầu được tính bằng 45%; Từ năm thứ 16 đến năm thứ 26 là 11 năm, tính thêm: 11 x 3% = 33%; 04 tháng được tính là 1/2 năm, tính thêm: 0,5 x 3% = 1,5%

- Tổng các tỷ lệ trên là: 45% + 33% + 1,5% = 79,5% (chỉ tính tối đa bằng 75%);

- Bà A nghỉ hưu trước tuổi 55 theo quy định là 2 năm nên tỷ lệ hưởng lương hưu tính giảm: 2 x 2% = 4%.

Như vậy, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của bà A là 75% - 4% = 71%. Ngoài ra, do bà A có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng 75% (cao hơn 25 năm) nên còn được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu là: 1,5 năm x 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội…..

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2021 và bãi bỏ khoản 1 Điều 15; các khoản 1, 2 Điều 18 của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH  ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Thông tin chi tiết, vui long xem tại:     

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Thong-tu-06-2021-TT-BLDTBXH-sua-doi-Thong-tu-59-2015-TT-BLDTBXH-bao-hiem-xa-hoi-bat-buoc-395417.aspx