Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Nghị định số 78/2021/NĐ-CP của Chính Phủ về thành lập và quản lý Quỹ phòng chống thiên tai

  • Thực hiện: Ths.LS. Lê Hải Yến
  • 21/09/2021

Nghị định được Chính Phủ ban hành ngày 01/8/2021, gồm 06 Chương và 26 điều . Sau đây là một số nội dung đáng chú ý của Nghị định này:

  1. Về địa vị pháp lý, hệ thống Quỹ Phòng chống thiên tai (PCTT) và nhiệm vụ chủ yếu của các Quỹ PCTT (Điều 3 và 4 ):

* Quỹ PCTT là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản hợp pháp theo quy định pháp luật.

* Hệ thống các Quỹ PCTT ở Việt Nam gồm:

-  Quỹ PCTT trung ương được Chính phủ thành lập, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

- Quỹ PCTT cấp tỉnh, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh quyết định thành lập, do UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quản lý.

- Quỹ phòng, chống thiên tai hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nm giữ 100% vốn điều lệ.

 ii)   Quỹ PCTT có các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

- Hỗ trợ các hoạt động phòng, chống thiên tai mà ngân sách nhà nước chưa đầu tư hoặc chưa đáp ứng yêu cầu.

- Tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài chính.

- Thực hiện chế độ báo cáo, kế toán; chấp hành việc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; công bố công khai về quy chế hoạt động, kết quả hoạt động của Quỹ;…theo quy định của pháp luật.

iii)  Nguồn tài chính của Quỹ PCTT:

 Nghị định này quy định các nguồn tài chính cụ thể cho từng loai Quỹ PCTT.Chằng hạn, nguồn tài chính của Quỹ PCTT cấp tỉnh (Điều 12) được hình thành từ những đóng góp hàng năm của các chủ thể khác nhau.

Sau đây là một số mức đóng góp: 

- Mức đóng góp bắt buộc từ các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn một năm là 0,02% trên tổng giá trị tài sản hiện có theo báo cáo tài chính năm, nhưng tối thiểu 500 nghìn đng, tối đa 100 triệu đồng và được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức.

- Cán bộ, công chức, viên chức, người hưng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước; lực lượng vũ trang… ăn lương từ ngân sách nhà nước đóng một phần hai của mức lương cơ sở chia cho số ngày làm việc trong tháng.

- Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong các doanh nghiệp đóng một phần hai của mức lương tối thiểu vùng chia cho số ngày làm việc trong tháng theo hợp đồng lao động.

- Người lao động khác, ngoài các đối tượng trên đóng góp 10.000 đồng/người/năm.

Bên cạnh đó, nguồn tài chính của Quỹ PCTT cấp tỉnh còn từ các nguồn: Hỗ trợ, đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.;điều tiết từ Quỹ trung ương và giữa các Quỹ cấp tỉnh;vv

iv) Đối tượng được miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp (Điều 13)

* Thứ nhất. Đối tượng được miễn đóng góp, gồm:

- Đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng;

- Hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong lực lượng vũ trang đang hưởng phụ cấp sinh hoạt phí; Sinh viên, học sinh đang theo học tập trung, dài hạn tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, dạy nghề.

- Người khuyết tật hoặc bị suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên, người mắc bệnh hiểm nghèo hoặc mắc bệnh tâm thần có chứng nhận của bệnh viện từ cấp huyện trở lên.

- Người đang trong giai đoạn thất nghiệp hoặc không có việc làm từ 6 tháng trong 1 năm trở lên.

- Phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi.

- Thành viên hộ gia đình thuộc diện nghèo hoặc cận nghèo; thành viên hộ gia đình ở các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven bin, hải đảo, các xã khu vực III và các thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định pháp luật…

* Thứ hai, đối tượng được giảm, tạm hoãn đóng góp:

 Tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp thì được xem xét giảm, tạm hoãn đóng góp Quỹ cấp tỉnh. Mức giảm đóng góp quỹ tương ứng mức giảm thuế thu nhập doanh nghiệp do cơ quan Thuế công bố hàng năm.

  Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 năm 2021 và thay thế Nghị định số 94/2014/NĐ-CP; Nghị định số 83/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

 Thông tin chi tiết vui long xem tại:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-78-2021-nd-cp-thanh-lap-quan-ly-quy-phong-chong-thien-tai-483183.aspx?v=d