Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày 18-8-2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện 2019

  • Thực hiện: Ths.LS. Lê Hải Yến
  • 14/09/2020

Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày 18-8-2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện 2019

Nghị định này quy định chi tiết về thư viện công lập có vai trò quan trọng được Nhà nước ưu tiên đầu tư; điều kiện thành lập các thư viện công cộng (tỉnh, huyện, xã); thư viện cộng đồng ; thư viện chuyên ngành; thư viện  đại học; thư viện các cơ sở giáo dục mầm non;  cơ sở giáo dục phổ thông ,..; vv.

  • Về thư viện công lập có vai trò quan trọng được Nhà nước ưu tiên đầu tư:

Nghị định quy định rõ các tiêu chí xác định đối với loại thư viện này như khả năng hoạt động, số bản sách, đầu sách (ít nhất 200 nghìn bản sách; 05 nghìn tài liệu); các điều kiện về trang thiết bị hiện đại (như có ít nhất 50 máy vi tính); điều kiện về nhân sự trình độ cao (70% cán bộ thư viện có trình độ đại học trở lên); điều kiện về hiệu quả hoạt động (đạt ít nhất 6 nghìn người đăng ký sử dụng thư viện; ít nhất 01 triệu lượt người đến thư viện và truy cập trang thông tin điện tử của thư viện/ năm)vvv

  • Về điều kiện thành lập thư viện công cộng

i)Thư viện công cộng cấp tỉnh cần đáp ứng những điều kiện cơ bản sau đây:

-Có mục tiêu tổ chức, hoạt động thư viện phù hợp và đáp ứng các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật (Luật Thư viện);

-Có ít nhất 200.000 bản sách với ít nhất 50.000 đầu sách, bao gồm tài liệu số, tài liệu nghe, nhìn và tài liệu phục vụ cho người khuyết tật; có ít nhất 50 đầu báo, tạp chí, bao gồm báo điện tử ;...

- Có cơ sở vật chất và tiện ích thư viện bảo đảm các yêu cầu :

+ Có vị trí độc lập tại trung tâm của cộng đồng dân cư hoặc giao thông thuận tiện; diện tích phải đáp ứng yêu cầu về bảo quản tài nguyên thông tin, khu vực phục vụ, kho, phòng đọc đa phương tiện, khu vệ sinh;...

+ Bảo đảm cho người khuyết tật có thể di chuyển và tiếp cận dễ dàng, thuận lợi với tài nguyên thông tin và tiện ích thư viện; bảo đảm ít nhất 100 m2 đối với không gian đọc tổng hợp dành cho người sử dụng thư viện; ít nhất 50 m2 dành cho khu vực phục vụ trẻ em và người khuyết tật;

+ Bảo đảm cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, thiết bị kết nối mạng, thiết bị an ninh, thiết bị ngoại vi và thiết bị phụ trợ, mạng nội bộ, mạng diện  rộng;triển khai liên thông thư viện, tổ chức các dịch vụ trực tuyến và các dịch vụ liên quan;

+ Bảo đảm các thiết bị, phương tiện chuyên dụng bảo quản tài nguyên thông tin, an ninh, an toàn và phòng cháy, chữa cháy;

+ Tổ chức được dịch vụ thư viện lưu động, luân chuyển tài nguyên thông tin phục vụ Nhân dân trên địa bàn đối với thư viện ở khu vực biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

+ Có ít nhất 70% số người làm công tác thư viện tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên chuyên ngành thông tin - thư viện;...

ii)  Thư viện công cộng cấp huyện:

-Đáp ứng yêu cầu về mục tiêu hoạt động theo quy định pháp luật;

-Có ít nhất 10.000 bản sách với ít nhất 1.000 đầu sách; ít nhất 10 đầu báo, tạp chí (bao gồm báo điện tử) được xử lý theo quy tắc nghiệp vụ thư viện.

- Có cơ sở vật chất và tiện ích thư viện bảo đảm các yêu cầu sau:

+ Các yêu cầu về vị trí và bố trí các phòng (như cấp tỉnh)

+ Bảo đảm ít nhất 60 m2 đối với không gian đọc cho người sử dụng thư viện;bảo đảm cho người khuyết tật có thể di chuyển và tiếp cận dễ dàng, thuận lợi với tài nguyên thông tin và tiện ích thư viện;

+ Có phương tiện, thiết bị bảo đảm phục vụ hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ bảo đảm các thiết bị, phương tiện chuyên dụng bảo quản tài nguyên thông tin, an ninh, an toàn và phòng cháy, chữa cháy.

+ Người làm công tác thư viện tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên chuyên ngành thông tin - thư viện hoặc tốt nghiệp chuyên ngành khác có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin - thư viện .

iii)  Thư viện công cộng cấp xã

- Có mục tiêu hoạt động đáp ứng các yêu cầu về chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật; Có ít nhất 2.000 bản sách và 02 đầu báo, tạp chí (khuyến khích sử dụng báo điện tử) được xử lý theo quy tắc nghiệp vụ thư viện.

- Có cơ sở vật chất và tiện ích thư viện bảo đảm các yêu cầu về vị trí, về không gian thuận tiện đối với cộng đồng dân cư; Bảo đảm ít nhất 40 m2 đối với không gian đọc cho người sử dụng thư viện;

- Có các phương tiện, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ thư viện ;bảo đảm các thiết bị, phương tiện bảo quản tài nguyên thông tin, an ninh, an toàn và phòng cháy, chữa cháy.

- Người làm công tác thư viện tốt nghiệp từ trung học phổ thông trở lên, đã tham gia tập huấn hoặc được hướng dẫn nghiệp vụ về thư viện.

 * Về điều kiện thành lập các thư viện cộng đồng :

i) Đối với thư viện cộng đồng:

-Có mục tiêu, tổ chức hoạt động, chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật;

- Có ít nhất 1.500 bản sách (bao gồm tài liệu số).

- Có cơ sở vật chất và tiện ích thư viện bảo đảm các yêu cầu như:

+ Diện tích và hạ tầng bảo đảm bảo quản tài nguyên thông tin, tiện ích thư viện với không gian đọc ít nhất 25 m2 dành cho người sử dụng thư viện;

+ Bảo đảm vệ sinh môi trường, cảnh quan, trang thiết bị an ninh, an toàn và phòng cháy, chữa cháy; không ảnh hưởng tới trật tự, an toàn giao thông trong khu vực.

- Người làm công tác thư viện tốt nghiệp từ trung cấp trở lên chuyên ngành thông tin - thư viện hoặc tốt nghiệp chuyên ngành khác có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin - thư viện ...

ii) Thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng

- Yêu cầu về mục tiêu tổ chức, hoạt động thư viện; cơ sở vật chất và tiện ích thư viện; các yêu cầu về diện tích, không gian đọc; điều kiện bảo đảm  về  sinh môi trường, cảnh quan, trang thiết bị an ninh, an toàn,.. giống như đối với  thư viện cộng đồng.

- Có ít nhất 2.000 bản sách (bao gồm tài liệu số).

- Người làm công tác thư viện phải tốt nghiệp từ trung học phổ thông trở lên; có ít nhất 01 người có trình độ nghiệp vụ thư viện hoặc đã tham gia tập huấn hoặc được hướng dẫn nghiệp vụ về thư viện...

 Bên cạnh đó, Nghị định còn quy định các điều kiện thành lập thư viện đại học, thư viện các cơ sở giáo dục, thư viện chuyên ngành, thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam; các quy định về liên thông thư viện; trình tự thủ tục chấm dứt hoạt động thư viện;vv

 Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 10 năm 2020.

Nội dung chi tiết xem tại https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-dinh-93-2020-ND-CP.