Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Nghị định 84/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục

  • Thực hiện: Mỹ Hạnh
  • 15/08/2020

Nghị định 84/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục.

Theo đó, một trong những nội dung của Nghị định quy định về đối tượng, mức hưởng, nguyên tắc hưởng, hồ sơ và trình tự xét, cấp học bổng chính sách. Trong đó:

1. Về đối tượng: Sinh viên theo chế độ cử tuyển; học sinh trường dự bị đại học, trường phổ thông dân tộc nội trú; học viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp dành cho thương binh, người khuyết tật.

2. Về mức hưởng với 02 mức như sau:

  • Đối với sinh viên theo chế độ cử tuyển; học sinh trường dự bị đại học, trường phổ thông dân tộc nội trú; học viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp dành cho thương binh, người khuyết tật: Mức học bổng bằng 80% mức lương cơ sở/tháng;
  • Đối với học viên là thương binh thuộc hộ nghèo học trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp dành cho thương binh, người khuyết tật: Mức học bổng bằng 100% mức lương cơ sở/tháng.

3. Về nguyên tắc hưởng có một số điểm đáng chú ý như sau:

  • Trường hợp học sinh, sinh viên, học viên thuộc đối tượng được hưởng nhiều chính sách cùng lúc thì chỉ được hưởng một chính sách cao nhất hoặc học đồng thời nhiều ngành, nhiều cơ sở giáo dục thì chỉ được hưởng chính sách ở một ngành tại một cơ sở giáo dục;
  • Học sinh, sinh viên, học viên là đối tượng được hưởng học bổng chính sách nhưng thuộc đối tượng được hưởng chính sách trợ cấp ưu đãi, trợ cấp xã hội, học bổng khuyến khích học tập thì vẫn được hưởng các chính sách này theo quy định;...

4. Về hồ sơ, thủ tục hưởng học bổng chính sách đối với học viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp dành cho thương binh, người khuyết tật: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhập học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thông báo cho học viên về chế độ học bổng chính sách, thời gian nộp hồ sơ và hướng dẫn học viên nộp hồ sơ bao gồm các loại giấy tờ sau:

  • Đơn đề nghị: Mẫu số 02 đối với trường hợp học viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập và Mẫu số 03 đối với học viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 84/2020/NĐ-CP);
  • Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu giấy khai sinh; bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu giấy xác nhận khuyết tật do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp đối với học viên là người khuyết tật;

Lưu ý: Trường hợp học viên chưa có giấy xác nhận khuyết tật thì bổ sung bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật; bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu thẻ thương binh đối với học viên là thương binh.

Nghị định 84/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 2020.

Vui lòng theo dõi chi tiết tại link: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Nghi-dinh-84-2020-ND-CP-huong-dan-Luat-Giao-duc-447674.aspx