Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Thông tư 17/2020/TT-BGDĐT

  • Thực hiện: Lê Thảo
  • 17/07/2020

Thông tư 17/2020/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 06 năm 2020 quy định chuẩn quốc gia về ngôn ngữ kí hiệu cho người khuyết tật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Mục đích của Thông tư là ban hành chuẩn quốc gia về ngôn ngữ kí hiệu cho người khuyết tật, quy định về hệ thống kí hiệu ngôn ngữ Việt Nam dành cho người khuyết tật nghe, nói sử dụng.

Theo đó, hệ thống kí hiệu ngôn ngữ Việt Nam bao gồm bảng quy ước mũi tên, bảng kí hiệu chữ cái và các dấu thanh, bảng kí hiệu chữ số và danh mục từ ngữ kí hiệu. Trong đó:

- Bảng quy ước mũi tên bao gồm 27 quy ước;

- Bảng kí hiệu chữ cái và các dấu thanh (bảng chữ cái ngón tay) gồm có 31 kí hiệu;

- Bảng kí hiệu chữ số bao gồm hệ thống kí hiệu các số tự nhiên từ 0, 1, 2, …, 9 và một số số tự nhiên khác;

- Danh mục từ ngữ kí hiệu bao gồm 408 từ ngữ kí hiệu được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái Tiếng Việt với mục lục kèm theo, sẽ tiếp tục được bổ sung và ban hành. Một số lưu ý khi thực hiện kí hiệu:

+ Nhìn vào hình vẽ và phần mô tả trước khi thực hiện kí hiệu;

+ Thực hiện kí hiệu theo đúng thứ tự 1, 2, 3,… (nếu có) như trong hình vẽ và mô tả; thực hiện động tác của nét đứt trước, nét liền sau (nếu có);

+ Thực hiện các chuyển động của ký hiệu theo quy ước mũi tên;

+ Khi làm kí hiệu cần lưu ý về vị trí làm kí hiệu, hình dạng bàn tay, sự chuyển động của tay, chiều hướng của tay, sự diễn tả không bằng tay (Sự diễn tả không bằng tay là những cử chỉ, điệu bộ, nét mặt, cử động của cơ thể kèm theo).

Chuẩn quốc gia về ngôn ngữ kí hiệu cho người khuyết tật quy định tại Thông tư này áp dụng đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động giáo dục liên quan đến người khuyết tật.

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Thông tư 17/2020/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 01/09/2020.

Vui lòng theo dõi chi tiết tại link:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Thong-tu-17-2020-TT-BGDDT-Quy-dinh-chuan-quoc-gia-ve-ngon-ngu-ki-hieu-cho-nguoi-khuyet-tat-446105.aspx