Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH

  • Thực hiện: Đăng Quyến
  • 14/05/2020

Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH ngày 4 tháng 5 năm 2020 của Bộ Lao động – Thương binh Xã hội hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Theo đó, Công văn này đã hướng dẫn cụ thể về các trường hợp người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; Điều kiện, thời gian tạm dừng. Ngoài ra công văn còn quy định chi tiết về việc đóng bù vào quỹ hưu trí và tử tuất sau khi hết thời gian tạm dừng.

* Các trường hợp người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tư tuất gồm có:

- Tạm dừng sản xuất, kinh doanh từ 1 tháng trở lên do gặp khó khăn khi thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc do khủng hoảng, suy thoái kinh tế hoặc thực hiện chính sách của Nhà nước khi tái cơ cấu nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế.

- Gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa.

* Điều kiện được tạm dừng bao gồm:

Người sử dụng lao động thuộc một trong hai trường hợp được tạm dừng nêu trên nếu có một trong các điều kiện sau đây sẽ được tạm dừng:

(1) Không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên.

(2) Bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa gây ra (không kể giá trị tài sản là đất).

(3) Đã đóng đủ BHXH đến tháng 01/2020 và bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 dẫn đến phải giảm trừ từ 50% lao động tham gia BHXH trở lên tại thời điểm có văn bản đề nghị so với thời điểm tháng 01/2020

* Thời gian tạm dừng:

- Trong trường hợp (1) và (2) thời gian tạm dừng tính từ tháng người sử dụng lao động có văn bản đề nghị nhưng không quá 12 tháng;

- Trong trường hợp (3) thời hạn tạm dừng tính từ tháng người sử dụng lao động có đề nghị và trước tháng 6 hoặc tháng 12 theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Mục II Chỉ thị số 11/CT-TTg và không quá 12 tháng.

- Thời gian tạm dừng do cơ quan bảo hiểm xã hội quyết định dựa trên tình hình thực tế và hồ sơ nhận được từ người sử dụng lao động.

Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH Có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 5 năm 2020

Thông tin chi tiết vui lòng theo dõi tại link:

http://www.molisa.gov.vn/Pages/vanban/chitiet.aspx?Id=39402