Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Quyết định số 480/QĐ-LĐTBXH

  • Thực hiện: Đăng Quyến
  • 13/05/2020

Quyết định số 480/QĐ-LĐTBXH ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh Xã hội công bố các thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh Xã hội về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Theo đó, Quyết định này đã quy định chi tiết về 05 nhóm thủ tục hành chính nhằm thực hiện chính sách hỗ trợ đối với một số đối tượng khó khăn do đại dịch Covid 19 như người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, bị mất việc làm; hộ kinh doanh phải tạm ngừng sản xuất kinh doanh; người sử dụng lao động vay vốn để trả lương vv. Cụ thể như sau:

1. Thủ tục Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19

- Về điều kiện:

 + Thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 01 tháng liên tục trở lên tính từ ngày 01 /4 /2020 đến hết ngày 30 /6 /2020…

+ Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương.

+ Làm việc tại các doanh nghiệp không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương…

- Trình tự giải quyết: gồm 04 bước (doanh nghiệp lập danh sách người lao động đủ điều kiện gửi cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận gửi Ủy ban nhân dân cấp huyên thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp  tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ).

- Hồ sơ : nộp 01 bộ,gồm: Danh sách người lao động đủ điều kiện; bản sao thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động; bản sao báo cáo tài chính năm 2019 và Quý I/2020 của doanh nghiệp;vv .

- Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận hồ sơ hợp lệ.

2. Thủ tục Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-19

- Về điều kiện:

+ Doanh thu do cơ quan thuế thực hiện quản lý thuế đối với hộ kinh doanh năm 2020 dưới 100 triệu đồng tính từ ngày 15/01/2020

+ Tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01/4/2020 theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg

- Trình tự giải quyết: gồm 5 bước ( Hộ kinh doanh gửi hồ theo quy định đến Ủy ban nhân dân cấp xã; sau khi nhận hồ sơ Ủy ban nhân dân cấp xã niêm yết, báo cáo chi cục Thuế; chi cục thuế thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ ra các quyết đinh…)

- Hồ sơ: nộp 01 bộ hồ sơ bao gồm Đơn đề nghị hỗ trợ theo mẫu số 02 phụ lục kèm theo thông Quyết định 15/2020/QĐ-TTg và bản sao thông báo nộp thuế theo mẫu 01/TBT-CNKD kèm theo Thông tư 95/2015/TT-BTC

- Thời hạn giải quyết: 12 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận hồ sơ hơp lệ

3. Thủ tục Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

- Về điều kiện

+ Có giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trước ngày 01/4/2020 và đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc;

+ Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/6/2020 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp;

+ Không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg

- Trình tự giải quyết: gồm 4 bước ( Người lao động gửi hồ sơ theo quy định đến Ủy ban nhân dân cấp xã; Ủy ban nhân dân cấp xã rà xoát trình Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm đinh, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, ra các quyết định…)

- Hồ sơ: Nộp 01 bộ hồ sơ bao gồm: Đơn đề nghị; bản sao các giấy tờ như: Hợp đồng lao động, quyết định thôi việc…; bản sao sổ bảo hiểm xã hội…

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi cơ quan có thẩm quyền nhận hồ sơ hợp lệ.

4. Thủ tục Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-19

- Về điều kiện:

+ Mất việc làm từ ngày 01/4/2020 đến 30/6/2020 và có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg

+ Cư trú hợp pháp tại địa phương;

+ Thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp, làm một trong những công việc như: bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định; thu gom rác, phế liệu; bốc vác, xe xích lô chở khách; bán lẻ xổ số lưu động…vv

- Trình tự giải quyết: gồm 4 bước ( Người lao động gửi hồ sơ đê nghị đến Ủy ban nhân dân cấp xã; Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức rà soát lập, niêm yết danh sách đối tượng, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, ra các quyết định..)

- Hồ sơ: Nộp 01 bộ hồ sơ bao gồm Đơn đề nghị hỗ trợ theo mẫu số 04 ban hành kèm theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg

- Thời gian giải quyết: 12 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận hồ sơ hợp lệ.

5. Thủ tục Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động phải ngừng việc do đại dịch COVID-19

- Về điều kiện:

+ Người sử dụng lao động có từ 20% hoặc từ 30 người lao động trở lên đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 01 tháng liên tục trở lên; đã trả trước tối thiểu 50% tiền lương ngừng việc cho người lao động trong khoảng thời gian từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 30/6/2020.

+ Người sử dụng lao động đang gặp khó khăn về tài chính, không cân đối đủ nguồn để trả lương ngừng việc cho người lao động, đã sử dụng hết quỹ dự phòng tiền lương để trả lương cho người lao động ngừng việc.

+ Người lao động không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm ngày 31/12/2019

- Trình tự giải quyết: gồm 4 bước ( Người sử dụng lao động có nhu cầu gửi hồ sơ đề nghị đến Ủy ban nhân dân cấp huyện chậm nhất ngày 05 hằng tháng; Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định khi nhận được hồ sơ hợp lệ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, ra các quyết định)

- Hồ sơ: Nộp 01 bộ hồ sơ bao gồm: Đơn đề nghị xác nhận theo mẫu 11 kèm theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg; Bản sao các giấy tờ liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp; Danh sách người lao động phải ngừng việc; bản sao báo cáo tài chính 2019 và quý I 2020

- Thời gian thực hiện: 05 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận hồ sơ hợp lệ.

Quyết định số 480/QĐ-LĐTBXH Có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2020.

Thông tin chi tiết vui lòng theo dõi tại link:

https://luatvietnam.vn/chinh-sach/quyet-dinh-480-qd-ldtbxh-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-chinh-sach-ho-do-dich-covid-183345-d1.html#chidanthaydoi