Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Quyết định 15/2020/QĐ-TTg

  • Thực hiện: Mỹ Hạnh
  • 29/04/2020

Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 04 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Theo đó, Quyết định này quy định chi tiết về đối tượng, điều kiện và thủ tục nhận hỗ trợ. Cụ thể với một số nhóm đối tượng bao gồm người lao động (tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương; bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm); người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội; hộ kinh doanh; người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động.

* Riêng đối tượng người có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng) được hỗ trợ khi đáp ứng các điều kiện sau:

- Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng (bao gồm cả thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động hằng tháng) trong danh sách hưởng trợ cấp tháng 4 năm 2020.

- Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trong Danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 của địa phương được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận theo chuẩn nghèo quốc gia quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

- Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng chính sách trợ cấp xã hội hàng tháng trong danh sách hưởng trợ cấp xã hội tháng 4/2020.

Với những đối tượng này, Chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ đạo rà soát, xem xét, phê duyệt danh sách cũng như kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ.

* Đối với hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm được hỗ trợ khi đáp ứng đủ 02 điều kiện sau:

- Doanh thu do cơ quan thuế thực hiện quản lý thuế đối với hộ kinh doanh năm 2020 dưới 100 triệu đồng, được xác định tại thời điểm ngày 15 tháng 01 năm 2020 theo quy định của pháp luật quản lý thuế.

- Tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Các hộ kinh doanh cá thể đáp ứng điều kiện trên cần làm hồ sơ gửi UBND cấp xã, bao gồm:

- Đơn đề nghị theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg.

- Bản sao Thông báo nộp thuế theo Mẫu số 01/TBT-CNKD ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

* Đối với người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội nếu đáp ứng 03 điều kiện sau:

- Có từ 20% hoặc từ 30 người lao động trở lên đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 01 tháng liên tục trở lên; đã trả trước tối thiểu 50% tiền lương ngừng việc cho người lao động trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020.

- Đang gặp khó khăn về tài chính, không cân đối đủ nguồn để trả lương ngừng việc cho người lao động, đã sử dụng hết quỹ dự phòng tiền lương để trả lương cho người lao động ngừng việc.

- Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Người sử dụng lao động đáp ứng các điều kiện trên và có nhu cầu vay vốn lưu ý chậm nhất ngày 05 hằng tháng gửi hồ sơ đề nghị đến UBND cấp huyện nơi có trụ sở hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hoặc nơi cư trú (đối với hộ kinh doanh, cá nhân), bao gồm:

- Đề nghị vay vốn hỗ trợ trả lương ngừng việc cho người lao động (Mẫu số 11 ban hành kèm theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg).

- Bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã/hộ kinh doanh; Quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có); Giấy phép kinh doanh/Giấy phép hoạt động/Chứng chỉ hành nghề (đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc pháp luật có quy định); Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư (đối với doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài).

- Danh sách người lao động phải ngừng việc do người sử dụng lao động lập theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết định này.

- Bản sao báo cáo tài chính năm 2019, quý I năm 2020 (đối với doanh nghiệp và tổ chức).

Quyết định 15/2020/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 24 tháng 04 năm 2020, các chế độ quy định tại Quyết định này được áp dụng từ ngày 01/4/2020.

Vui lòng theo dõi chi tiết tại link: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-15-2020-QD-TTg-ho-tro-nguoi-dan-gap-kho-khan-do-dich-COVID19-441047.aspx