Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND

  • Thực hiện: Mỹ Hạnh
  • 26/02/2020

Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND của UBND thành phố Hải Phòng ngày 31/12/2019 quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Đối tượng áp dụng: dành cho người trong độ tuổi lao động tham gia chương trình đạo tào trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng, trong đó ưu tiên đào tạo cho người khuyết tật, người thuộc diện hưởng chính sách người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu sổ, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo…

Mức hỗ trợ chi phí đào tạo: Danh mục nghề đào tạo và mức hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng cho người khuyết tật được quy định tại Phụ lục 1, theo đó:

  • Đối với đào tạo trình độ sơ cấp: đào tạo 68 nghề, thời gian tối đa là 10 tháng, mức hỗ trợ tối đa là 1.200.000 đồng/ người/tháng. Thời gian đào tạo tối đa 10 tháng đối với 04 nghề tin học văn phòng, vi tính văn phòng, tin học ứng dụng, công tác xã hội và mức hỗ trợ với 04 nghề này là 600.000 đồng/người/tháng. Đối với nghề may công nghiệp, điện dân dụng thời gian đào tạo 04 tháng, mức hỗ trợ là 1.200.000 đồng/người/tháng.
  • Đối với đào tạo dưới 03 tháng: thời gian đào tạo nghề làm chổi, làm hàng mã là 2 tháng, mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng. Thời gian đào tạo nghề xoa bóp bấm huyệt, sử dụng nhạc cụ dân tộc (đàn nhị, kèn) là 02 tháng, mức hỗ trợ là 1.500.000 đồng/người/tháng.

Mức hỗ trợ tiền đi lại, tiền ăn: tuân thủ theo quy định tại Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 20/9/2015, cụ thể mức hỗ trợ tiền ăn 30.000 đồng/người/ngày và hỗ trợ tiền đi lại mức 200.000 đồng/người/ngày nếu học tại địa điểm cư trú từ 15km trở lên. Riêng với NKT, mức hỗ trợ tiền đi lại 300.000 đồng/người/khóa học nếu địa điểm đào tạo ở xa nơi cư trú từ 5 km trở lên.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/01/2020

Vui lòng theo dõi chi tiết tại link:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-53-2019-QD-UBND-chinh-sach-ho-tro-dao-tao-so-cap-dao-tao-duoi-03-thang-Hai-Phong-434651.aspx