Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Thông tư số 03/2019/TT-BKHĐT

  • Thực hiện: Ths.Nguyễn Thị Lan Anh
  • 14/03/2019

Thông tư số 03/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày  22/01/2019 quy định Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam và thông tư có hiệu lực từ ngày 08/03/2019.

Thông tin ( có file đính kèm ) được trích dẫn nguồn tin như sau: 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=196271&fbclid=IwAR3AkX7sbecYKRso82LDOZMVOIcCTlP_K-v6fJpM_wg4Qu1pLM7LZBvGuYU