Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Nghị định 15/2019/NĐ-CP

  • Thực hiện: Hương Thảo
  • 19/02/2019

Nghị định 15/2019/NĐ-CP ban hành ngày 01/02/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp.

Theo đó, Nghị định cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cho người khuyết tật, và phải đảm bảo các điều kiện tại Điều 9 của Nghị định này và khoản 3 Điều 18 Luật giáo dục nghề nghiệp:

- Có đề án thành lập phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp Việt Nam;

- Đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận theo quy định);

- Có địa điểm xây dựng cơ sở vật chất bảo đảm diện tích đất sử dụng tối thiểu của trung tâm giáo dục nghề nghiệp là 1.000 m2; của trường trung cấp là 10.000 m2 đối với khu vực đô thị và 20.000 m2; đối với trường cao đẳng khu vực ngoài đô thị là 20.000 m2 đối với khu vực đô thị và 40.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị;

- Vốn đầu tư thành lập bằng nguồn vốn hợp pháp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp tối thiểu là 05 tỷ đồng; trường trung cấp tối thiểu là 50 tỷ đồng; trường cao đẳng tối thiểu là 100 tỷ đồng (không bao gồm giá trị về đất đai);

- Có cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo, giáo trình, phương pháp và thời gian đào tạo phù hợp với người khuyết tật. Các công trình xây dựng phục vụ cho người khuyết tật học tập phải bảo đảm các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật về xây dựng;

- Có đội ngũ nhà giáo có chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giảng dạy cho người khuyết tật.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 20/03/2019.

Vui lòng theo dõi chi tiết tại link:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-15-2019-ND-CP-huong-dan-Luat-giao-duc-nghe-nghiep-323393.aspx