Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Nghị định số 18/2019/NĐ-CP

  • Thực hiện: Hương Thảo
  • 18/02/2019

Nghị định số 18/2019/NĐ-CP ban hành ngày 01/02/2019 của Chính phủ về quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh.

Theo đó, nạn nhân bom mìn có quyền như sau (Điều 26):

1. Được Nhà nước hỗ trợ y tế ban đầu, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, học văn hóa, học nghề, việc làm và bảo trợ xã hội.

2. Con của nạn nhân bom mìn vật nổ là trẻ em thuộc diện chính sách, hộ nghèo, cận nghèo hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ học bổng, kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập theo quy định của pháp luật.

3. Được hưởng các quyền của người khuyết tật theo quy định của pháp luật.

Cụ thể được Nhà nước hỗ trợ (Điều 27):

1. Chăm sóc y tế khi bị tai nạn, hỗ trợ mua bảo hiểm y tế và được hưởng chính sách bảo hiểm y tế theo quy định về bảo hiểm y tế.

2. Hỗ trợ về chỉnh hình, phục hồi chức năng.

3. Hỗ trợ giáo dục, học nghề, tìm kiếm việc làm cho nạn nhân bom mìn vật nổ sau chiến tranh.

4. Hỗ trợ sinh kế và sử dụng các dịch vụ công tác xã hội.

5. Hỗ trợ tái định cư và phát triển kinh tế cho dân cư thuộc khu vực ô nhiễm bom mìn vật nổ sau chiến tranh.

6. Hỗ trợ học tập đối với con của nạn nhân bom mìn vật nổ sau chiến tranh thuộc diện chính sách, hộ nghèo, cận nghèo hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Nghị định có hiệu lực từ ngày: 20/03/2019

Vui lòng theo dõi chi tiết tại link:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Nghi-dinh-18-2019-ND-CP-quan-ly-hoat-dong-khac-phuc-hau-qua-bom-min-vat-no-sau-chien-tranh-406491.aspx