Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Chế độ hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động

  • Thực hiện: Mỹ Hạnh
  • 04/10/2020

Phòng luật trung tâm ACDC tư vấn:

Câu hỏi: Tôi nghe nói người lao động sẽ được hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp. Xin hỏi có đúng như vậy không? Điều kiện hỗ trợ là gì? Mức hỗ trợ là bao nhiêu? Xin cảm ơn.  

Phòng Luật Trung tâm ACDC tư vấn:

1 Điều kiện để người lao động được hưởng hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp.

Căn cứ Điều 20 Nghị định 88/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc quy định về điều kiện hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động như sau:

Người lao động được hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 56 Luật An toàn, vệ sinh lao động khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Đã được chẩn đoán bị bệnh nghề nghiệp tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp;

2. Đã tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đủ 12 tháng trở lên và đang tham gia tính đến tháng liền kề trước tháng đề nghị hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp;

3. Có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trong thời gian làm các nghề, công việc gây bệnh nghề nghiệp quy định tại khoản 1 Điều này.”

2. Về mức hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp

Căn cứ Điều 21 Nghị định 88/2020/NĐ-CP quy định như sau:

1. Mức hỗ trợ bằng 50% chi phí chữa bệnh nghề nghiệp tính theo biểu giá chữa bệnh nghề nghiệp tại thời điểm người lao động chữa bệnh nghề nghiệp theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế sau khi đã được bảo hiểm y tế chi trả, nhưng không quá 15 triệu đồng/người.

2. Số lần hỗ trợ tối đa đối với mỗi người lao động là 02 lần và trong 01 năm chỉ được nhận hỗ trợ 01 lần.”

3. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp

Căn cứ Điều 22 Nghị định 88/2020/NĐ-CP quy định về hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động gồm có:

- Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động theo Mẫu số 07 tại Phụ lục của Nghị định 88/2020/NĐ-CP.

- Bản sao có chứng thực hồ sơ xác định mắc bệnh nghề nghiệp của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp.

- Bản sao giấy ra viện hoặc trích sao hồ sơ bệnh án sau khi chữa bệnh nghề nghiệp.

- Bản sao chứng từ thanh toán chi phí chữa bệnh nghề nghiệp.

4. Trình tự giải quyết hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp

Căn cứ Điều 23 Nghị định 88/2020/NĐ-CP quy định trình tự giải quyết hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động được quy định như sau:

Bước 1: Trường hợp đủ điều kiện quy định tại Điều 20 Nghị định 88/2020/NĐ-CP, người sử dụng lao động nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 22 Nghị định này cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, mang theo bản chính chứng từ thanh toán để đối chiếu với bản sao.

Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiến hành thẩm định hồ sơ, quyết định việc hỗ trợ theo Mẫu số 08 tại Phụ lục của Nghị định này và gửi quyết định (kèm theo dữ liệu danh sách hỗ trợ) cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Trường hợp không hỗ trợ thì phải trả lời bằng văn bản cho người sử dụng lao động hoặc người lao động nộp hồ sơ đề nghị và nêu rõ lý do.

Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định hỗ trợ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm chi trả kinh phí hỗ trợ chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Trường hợp không chi trả thì phải trả lời bằng văn bản cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và nêu rõ lý do.