Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Điều kiện người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề để chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động chuyển đổi nghề nghiệp cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

  • Thực hiện: Mỹ Hạnh
  • 02/10/2020

Phòng luật trung tâm ACDC tư vấn:

Câu hỏi: Công ty tôi có lao động bị suy giảm khả năng lao động 25% do tai nạn lao động. Tôi muốn hỏi trong trường hợp này thì Công ty tôi có được nhận khoản hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề để chuyển đồi nghề nghiệp chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động khi trở lại làm việc không? Xin cảm ơn.

Phòng Luật Trung tâm ACDC tư vấn:

Căn cứ Điều 12 Nghị định 88/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc quy định điều kiện hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp khi trở lại làm việc như sau:

Người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề để chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động theo quy định tại Điều 55 Luật An toàn, vệ sinh lao động khi người lao động có đủ các điều kiện sau đây:

1. Suy giảm khả năng lao động do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ 31% trở lên;

2. Được người sử dụng lao động sắp xếp công việc mới thuộc quyền quản lý phù hợp với sức khỏe, nguyện vọng của người lao động nhưng công việc đó cần phải đào tạo nghề để chuyển đổi;

3. Đang tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật tại thời điểm bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.”.

Như vậy, trường hợp của Công ty anh/chị có người lao động bị suy giảm 25% khả năng lao động do bị tai nạn lao động thì Công ty của anh/chị không thuộc đối tượng được hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề để chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động.