Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Những trường hợp nào được giám định, giám định lại mức suy giảm khả năng lao động và giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động?

  • Thực hiện: Mỹ Hạnh
  • 29/09/2020

Phòng luật trung tâm ACDC tư vấn:

Câu hỏi: Tôi nghe nói có nhiều loại giám định suy giảm khả năng lao động để hưởng chế độ liên quan đến tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Xin hỏi như vậy có đúng không?

Phòng Luật Trung tâm ACDC tư vấn:

Căn cứ Điều 47 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 quy định các trường hợp giám định hoặc giám định lại mức suy giảm khả năng lao động; giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động cụ thể như sau:

“1. Người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được giám định hoặc giám định lại mức suy giảm khả năng lao động khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Sau khi bị thương tật, bệnh tật lần đầu đã được điều trị ổn định còn di chứng ảnh hưởng tới sức khỏe;

b) Sau khi thương tật, bệnh tật tái phát đã được điều trị ổn định;

c) Đối với trường hợp thương tật hoặc bệnh nghề nghiệp không có khả năng điều trị ổn định theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế thì người lao động được làm thủ tục giám định trước hoặc ngay trong quy trình điều trị.

2. Người lao động được giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Vừa bị tai nạn lao động vừa bị bệnh nghề nghiệp;

b) Bị tai nạn lao động nhiều lần;

c) Bị nhiều bệnh nghề nghiệp.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này được giám định lại tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sau 24 tháng, kể từ ngày người lao động được Hội đồng giám định y khoa kết luận tỷ lệ suy giảm khả năng lao động liền kề trước đó; trường hợp do tính chất của bệnh nghề nghiệp khiến người lao động suy giảm sức khỏe nhanh thì thời gian giám định được thực hiện sớm hơn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.”.

Như vậy, việc giám định, giám định lại mức suy giảm khả năng lao động; giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động được thực hiện theo quy định trên.