Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Dùng thẻ bảo hiểm y tế khám chữa bệnh trong trường hợp doanh nghiệp tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội do đại dịch Covid-19

  • Thực hiện: Loan Nguyễn
  • 25/05/2020

Phòng luật trung tâm ACDC tư vấn:

Câu hỏi: Tôi ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn và đang tham gia bảo hiểm xã hội. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, công ty tôi làm việc hiện đang tạm ngừng kinh doanh và tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội. Vậy, trong thời gian này, tôi có thể dùng thẻ bảo hiểm y tế để khám, chữa bệnh hay không?

Phòng Luật Trung tâm ACDC tư vấn:

Theo điểm a khoản 1 Điều 88 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định như sau: “Trong trường hợp người sử dụng lao động gặp khó khăn phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh dẫn đến việc người lao động và người sử dụng lao động không có khả năng đóng bảo hiểm xã hội thì được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trong thời gian không quá 12 tháng”.

Cụ thể, Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH ngày 04/5/2020 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với những doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh gây ra quy định các doanh nghiệp đáp ứng một trong các điều kiện được quy định tại Công văn này thì được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Đối chiếu với trường hợp của anh/chị, do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, doanh nghiệp anh/chị đang làm việc gặp khó khăn do dịch bệnh gây ra đã phải tạm ngừng hoạt động kinh doanh và tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Công văn 860/BHXH-BT ngày 17/3/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong thời gian tạm dừng đóng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, doanh nghiệp của anh/chị vẫn phải phải đóng đầy đủ, kịp thời vào quỹ ốm đau, thai sản, quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quỹ bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Do vậy, việc doanh nghiệp anh/chị đang tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí và tử tuất không không ảnh hưởng tới việc đóng bảo hiểm y tế của người lao động. Do đó, việc hưởng bảo hiểm y tế của anh/chị cũng không bị ảnh hưởng. Trong thời gian này, anh/chị vẫn có thể dùng thẻ bảo hiểm y tế để khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.