Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Doanh nghiệp có được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội khi phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch Covid-19 không?

  • Thực hiện: Loan Nguyễn
  • 24/05/2020

Phòng luật trung tâm ACDC tư vấn:

Câu hỏi: Tôi là chủ một doanh nghiệp tư nhân. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, doanh nghiệp của tôi phải tạm ngừng kinh doanh. Cho tôi hỏi, doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội không?

Phòng Luật Trung tâm ACDC tư vấn:

1. Đối với quỹ hưu trí và tử tuất:

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 88 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định như sau:

“1. Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất được quy định như sau:

a) Trong trường hợp người sử dụng lao động gặp khó khăn phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh dẫn đến việc người lao động và người sử dụng lao động không có khả năng đóng bảo hiểm xã hội thì được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trong thời gian không quá 12 tháng”.

Như vậy, việc tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ hưu trí và tử tuất được thực hiện theo quy định trên.

Cụ thể hơn, Công văn 860/BHXH-BT ngày 17/3/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH ngày 04/5/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã chỉ rõ những doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh gây ra, đáp ứng một trong các điều kiện quy định tại Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH thì được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Theo đó, doanh nghiệp của anh/chị được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí và tử tuất khi đáp ứng một trong các điều kiện sau:

- Không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên;

- Bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa gây ra (không kể giá trị tài sản là đất);

- Đã đóng đủ bảo hiểm xã hội đến hết tháng 01 năm 2020 và bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 50% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên tại thời điểm có văn bản đề nghị so với thời điểm tháng 01 năm 2020. Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội tính giảm bao gồm:

+ Số lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật trừ đi số lao động mới giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 02 năm 2020 đến ngày người sử dụng lao động có văn bản đề nghị;

+ Số lao động đang tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động mà thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng;

+ Số lao động đang nghỉ việc không hưởng tiền lương mà thời gian nghỉ việc không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng;

+ Số lao động đang ngừng việc mà thời gian ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.

Số lao động nêu tại điểm này chỉ bao gồm người làm việc theo hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 12 tháng; người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.

2. Đối với quỹ ốm đau, thai sản, quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quỹ bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp:

Căn cứ theo Công văn số 860/BHXH-BT ngày 17/3/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thì trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, doanh nghiệp của anh/chị vẫn phải đóng đầy đủ, kịp thời vào quỹ ốm đau, thai sản, quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quỹ bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.