Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Nghỉ việc bao lâu được trả Sổ bảo hiểm?

  • Thực hiện: Thùy Linh
  • 13/05/2019

Phòng luật trung tâm ACDC tư vấn:

Câu hỏi: Khi nghỉ việc, tôi muốn nhanh chóng rút Sổ bảo hiểm xã hội để tiếp tục làm thủ tục đóng tiếp ở nơi làm mới. Nhưng tôi có được trả sổ ngay sau khi nghỉ việc?

Phòng Luật trung tâm ACDC tư vấn:

Căn cứ Khoản 2 Điều 18 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định người lao động được cấp và tự quản lý sổ bảo hiểm xã hội của mình. Thế nhưng trên thực tế, nhiều người sử dụng lao động lại giữ sổ bảo hiểm xã hội của người lao động và khi người lao động nghỉ việc, chủ sử dụng lao động có trách nhiệm trả lại sổ này cho người lao động.

Theo quy định của khoản 2, 3 Điều 47 Bộ luật Lao động 2012, thời hạn trả sổ bảo hiểm cho người lao động khi nghỉ việc như sau

"Trong 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động”.

Căn cứ quy định nêu trên, trong ít nhất 07 ngày làm việc hoặc chậm nhất là 30 ngày, người lao động sẽ được chủ sử dụng lao động trả Sổ bảo hiểm xã hội. Trường hợp người sử dụng lao động không trả Sổ bảo hiểm xã hội đúng hạn, người lao động có thể khiếu nại theo thủ tục được hướng dẫn tại Nghị định 24/2018/NĐ-CP quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động